MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN BÁN BAO BÌ Dùng cho người sản xuất bao bì và người nhập khẩu bao bì

Chia sẻ: banhbeonhanthit

Mẫu số: 03/TBVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính) PHỤ LỤC BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN BÁN BAO BÌ Dùng cho người sản xuất bao bì và người nhập khẩu bao bì (Kèm theo tờ khai thuế BVMT mẫu số 01/TBVMT ngày …… tháng ……năm……..) [01] Kỳ tính thuế: tháng…… năm……… [02] Tên người nộp thuế:…

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN BÁN BAO BÌ Dùng cho người sản xuất bao bì và người nhập khẩu bao bì

Mẫu số: 03/TBVMT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 159/2012/TT-BTC ngày
28/09/2012 của Bộ Tài chính)
PHỤ LỤC
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN BÁN BAO BÌ
Dùng cho người sản xuất bao bì và người nhập khẩu bao bì
(Kèm theo tờ khai thuế BVMT mẫu số 01/TBVMT ngày …… tháng ……năm……..)
[01] Kỳ tính thuế: tháng…… năm………
[02] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………….
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………..
[05] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
ST Hoá đơn bán ra* Tên Mã số Số, Số lượng Doan Mức Thuế Ghi
T ngườ thuế ngày, bao bì bán h số thuế BVMT ch
i mua ngườ tháng ra (kg) bán tuyệt ú
i mua , năm chưa đối
Ký S Ngày, hợp Đã Chư có (đ/kg
hiệ ố tháng đồng in a in thuế )
u , năm mua nhã nhãn BVMT
phát bán n
hành bao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10x1 13
1
1. Bao bì bán ra không chịu thuế bảo vệ môi trường


Cộng
2. Bao bì bán ra chịu thuế bảo vệ môi trường


Cộng
Tổng
cộng
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ……………, ngày ……. tháng …… năm……..
Họ và tên:…………. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Chứng chỉ hành nghề số:…….. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
* Hoá đơn bán ra là hoá đơn kê khai thuế GTGT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản