MẪU BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

Chia sẻ: jolie

kinh doanh hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MẪU BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

 

  1. (Form No.) BM.08.01 15/05/2004  Công ty ................ Phòng Nhân Sự (HR Dept) BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) Phòng/ ban (Dept/Sec):……………………………………………….. Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ……….. C ẤP SỐ LƯỢNG THỜI GIAN STT CHỨC DANH LÝ DO TUYỂN CẦN TUYỂN (NGƯỜI) CẦN NHÂN SỰ (NO.) (Job Title) (Reasons for Recruitment) (Position) (Quantity) (Availability) 1 Cấp Lãnh Đạo  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Leader Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 2 Vị Trí Cấp Cao  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Senior Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 3 Vị Trí Cấp Trung  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Junior Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 4 Vị Trí Nhân Viên  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Staff Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 5 Vị Trí Công Nhân  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Worker Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) TỔNG CỘNG (TOTAL) Ho Chi Minh, ............................2004 Ho Chi Minh, ............................2004 Ho Chi Minh, ............................2004 Xác nhận của Trưởng Bộ Phận Giám Đốc Nhân Sự Phê Duyệt Ban Tổng Giám Đốc Duyệt (Confirmation of Chief of Department) (Approval of Human Resource Director) (Approval of Board of Directors)
  2. (Form No.) BM.08.01 15/05/2004  Công ty ................ Phòng Nhân Sự (HR Dept)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản