Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

0
152
lượt xem
16
download

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN
Nội dung Text

  1. Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số : Tờ số:……. /BKLS BẢNG KÊ LÂM SẢN (Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................) Tên lâm sản Nhóm gỗ Đơn vị Số lượng Khố i TT Quy Ghi chú lượng tính cách lâm sản 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngày..........tháng.........năm 20..... XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản