MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Chia sẻ: depart

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày
4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ----------------
Số : Tờ số:…….
/BKLS
BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................)
Tên lâm sản Nhóm gỗ Đơn vị Số lượng Khố i
TT Quy Ghi chú
lượng
tính cách lâm
sản
1 2 3 4 5 6 7 8
Ngày..........tháng.........năm 20.....

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CÓ THẨM QUYỀN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ
tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản