MẪU BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Chia sẻ: suatuoi_nguyenchat

Ban hành kèm theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 Mẫu số: 01/BKNT BẢNG KÊ NỘP THUẾ Theo TT số …../TTBTC ngày …/…/… của BTC

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ NỘP THUẾ

 

  1. Ban hành kèm theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 Mẫu số: 01/BKNT Theo TT số …../TT- BẢNG KÊ NỘP THUẾ BTC ngày …/…/… của BTC Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế: ... Địa chỉ: ……………………………………… Huyện: ……………………… Tỉnh, TP ................................ ................................ ................................ ............... Người nộp thay: ………………………………….. Mã số thuế của người nộp thay Đề nghị KBNN (NH) (1) …………………………… trích TK số ......................... hoặc thu bằng tiền mặt Để nộp vào NSNN □ (hoặc) TK tạm thu □ của cơ quan thu (2) ……….. tại KBNN Tên cơ quan quản lý thu: ................................ ................................ ...................... Tờ khai HQ số: ………….. ngày (3) ................................ ................................ ...... QĐ số: …………… ngày (4) …………… (hoặc) Bảng kê số …………… ngày (5) STT Nội dung các khoản nộp NS Kỳ thuế Số tiền
  2. Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ................................ ................................ ................... ................................ ................................ ................................ .............................. Ngày … tháng … năm … KBNN (NGÂN HÀNG) ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn Người nộp tiền (6) vị (6) Ghi chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích từ tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế; - (2) Dùng trong trường hợp cơ quan thu hướng dẫn người nộp thuế nộp tiền vào tài khoản tạm thu;
  3. - (3) Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu; - (4) Dùng trong trường hợp thu theo Quyết định thu của cơ quan có thẩm quyền; - (5) Ghi theo số, ngày của Bảng kê biên lai thu/hoặc Bảng kê thu tiền phạt; - (6) Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản