MẪU BẢNG KÊ THIẾT BỊ TÀI SẢN

Chia sẻ: jolie

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kê thiết bị tài sản', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ THIẾT BỊ TÀI SẢN

BẢNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ - TÀI SẢN

NƯỚC SẢN
STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT TÊN TẮT HIỆU MODE
XUẤT
A B C D E F

1 1KJJ4235-A003 true 1K JAPAN JUKI dgh14-235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Page 1
NƯỚC SẢN
STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT TÊN TẮT HIỆU MODE
XUẤT

0
0
0
0
0
0
0
Page 2
NƯỚC SẢN
STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT TÊN TẮT HIỆU MODE
XUẤT


Biên bản kết thúc lúc_____h___ ngày____//, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, một bản dùng ghi chép chính thức vào hồ sơ tài sản Công ty, bản còn
lại được giao cho bộ phận sử dụng thiết bị để quản lý và là căn cứ để tính khen thưởng, bồi hoàn khi có sự cố - hư hỏng, mất mát máy móc thiết bị (theo qui định).

NGƯỜI GHI CHÉP
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH
Page 3
G KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ - TÀI SẢN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ BỘ PHẬN SỐ MÁY GHI CHÚ

G I

A0 03
Page 4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ BỘ PHẬN SỐ MÁY GHI CHÚ
Page 5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ BỘ PHẬN SỐ MÁY GHI CHÚ
NGƯỜI GIÁM SÁT
ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN SỬ DỤNG
Page 6
BIEÂN BAÛN KIEÅM KEÂ VAØ BAØN GIAO MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ - TAØI SAÛN

Hoâm nay, Ngaøy /06/2002, Chuùng toâi goàm :
OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch
OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch
OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch

laø thaønh vieân trong Toå Kieåm keâ soá_______, ñaõ tieán haønh kieåm keâ, xaùc ñònh maõ taøi saûn, ñaùnh giaù laïi vaø baøn giao cho ñôn vò_________
G
OÂng (Baø) : Chöùc vuï :
laøm ñaïi dieän soá löôïng taøi saûn sau :


TEÂN GOÏI TAØI SAÛN - QUI CAÙCH, NÖÔÙC SAÛN
STT MAÕ TAØI SAÛN TEST HIEÄU MODE THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT
PHAÅM CHAÁT XUAÁT
A B C D E F G

1 false
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Page 7
TEÂN GOÏI TAØI SAÛN - QUI CAÙCH, NÖÔÙC SAÛN
STT MAÕ TAØI SAÛN TEST HIEÄU MODE THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT
PHAÅM CHAÁT XUAÁT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Page 8
TEÂN GOÏI TAØI SAÛN - QUI CAÙCH, NÖÔÙC SAÛN
STT MAÕ TAØI SAÛN TEST HIEÄU MODE THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT
PHAÅM CHAÁT XUAÁT
Bieân baûn keát thuùc luùc_____h___ ngaøy____/0, ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù giaù trò ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo hoà sô taø
laïi ñöôïc giao cho boä phaän söû duïng thieát bò ñeå quaûn lyù vaø laø caên cöù ñeå tính khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát maùt maù

NGÖÔØI GHI CHEÙP NGÖÔØI GIAÙM SAÙT
NGÖÔØI GIAÙM ÑÒNH ÑAÏI DIEÄN BOÄ PHAÄN SÖÛ DUÏNG
Page 9
ØN GIAO MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ - TAØI SAÛN
TÆ LEÄ
GHI CHUÙ
COØN LAÏI
H I
Page 10
TÆ LEÄ GHI CHUÙ
COØN LAÏI
Page 11
TÆ LEÄ
GHI CHUÙ
COØN LAÏI
aù trò ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo hoà sô taøi saûn Coâng ty, baûn coøn
å tính khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát maùt maùy moùc thieát bò (theo qui ñònh).
ÑAÏI DIEÄN BOÄ PHAÄN SÖÛ DUÏNG
Page 12
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản