MẪU BẢNG KIỂM KÊ KHO

Chia sẻ: banhnamdua

27/ Bảng kiểm kê kho Cơ quan Thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------BẢNG KIỂM KÊ KHO …….. ngày ….. tháng ….. năm……… STT 1 Tên ấn chỉ 2 BL thuế nhà đất .... Đơn vị tính 3 Số liệu theo sổ sách Ký hiệu 4 Từ quyển Từ số Đến quyển Đến số 5 6 Số lượng 7 Ký hiệu 8 Số liệu theo kiểm kê Từ quyển Từ số Số Đến quyển Đến số lượng 9 10 11 Chênh lệch Thừa Thiếu 12 13 Đơn giá vốn...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản