MẪU BẢNG KIỂM TRA Y TẾ DỰ PHÒNG SỬ DỤNG CHO TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TỈNH/THÀNH PHỐ

Chia sẻ: banhbeonhanthit

BỘ Y TẾ BẢNG KIỂM TRA Y TẾ DỰ PHÒNG SỬ DỤNG CHO TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TỈNH/THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-BYT, ngày 11 tháng 9 năm 2012) Tên đơn vị .................................................................................................................................... Địa chỉ (đường phố, xã, phường, thị trấn)...................................................................................... ..................................................................................................................................................... Quận/huyện .................................................................................................................................. Tỉnh/thành phố .............................................................................................................................. Ngày tháng năm 201…. Giám đốc đơn vị (Ký tên và đóng dấu) .PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ: 1. Tên đơn vị:................................................................................................................................ 2. Họ và tên giám đốc đơn vị ......................................................................................................... Số điện thoại…………………………. di động……………………..E mail ......................................... 3. Địa chỉ của đơn vị (đường phố...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản