Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Chia sẻ: kiengia74

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán . Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

Nội dung Text: Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)


Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán
Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....Tên/số hợp đồng xây dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như
sau:


Số Đơn vị
Các chỉ tiêu Giá trị Ghi chú
TT tính

1 Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng
2 Giá trị khối lợng các công việc phát sinh ngoài
hợp đồng
3 Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của
hợp đồng)
4 Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)
Bằng chữ:


Hồ sơ kèm theo:


Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, (Ký, ghi rõ họ và tên,
chức vụ và đóng dấu) chức vụ và đóng dấu)Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ và tên,
chức vụ)
1
Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc
hoàn thành theo hợp đồng
Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây
dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh
toán số:
Căn cứ xác định:

Khối Thành
Đơn
lượng tiền
Số Đơn vị giá Ghi
Tên công việc Đã
TT tính thanh chú
Theo thực Theo Đã thực
toán
HĐ hiện HĐ hiện
Tổng cộng
Bằng chữ:

Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên
hoặc đại diện Nhà tư nhận thầu
vấn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và
(Ký, ghi rõ họ và tên, tên,
chức vụ) chức vụ)
2
Phụ lục 3
3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)


Bảng xác định đơn giá điều chỉnh
theo qui định của hợp đồng
Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....Tên/số hợp đồng xây dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:
Căn cứ xác định:

Đơn giá

Đơn vị Điều chỉnh
Số TT Tên công việc Theo hợp Ghi chú
tính theo qui định
đồng
của hợp đồng
Đại diện Bên giao thầu hoặc Đại diện Bên nhận thầu
đại diện Nhà tư vấn (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ và tên, (Ký, ghi rõ họ và tên,
chức vụ) chức vụ)

Phụ lục 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)
Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng
Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....
4
Tên/số hợp đồng xây
dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:
Căn cứ xác định:

Đơn Thành
Khối giá tiền
Đơn
Số lượng Theo Ghi
Tên công việc vị Theo
TT phát Theo đơn chú
tính đơn giá Theo HĐ
sinh HĐ giá bổ
bổ sung
sung
Tổng cộng
Bằng chữ:


Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên nhận thầu
hoặc đại diện Nhà tư
vấn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức (Ký, ghi rõ họ và tên, chức
vụ) vụ)
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản