MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Chia sẻ: luatsulecao

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo công đoàn giáo dục', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 

  1. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Công đoàn cơ sở:…………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ _______________________ Quận 10, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO THÁNG……….NĂM 200… I/ TỔ CHỨC: Tổng số lao động:……/nữ……. Đoàn viên công đoàn:……/nữ…………. Phát triển ĐV trong tháng:……/nữ……Số mới phát thẻ trong tháng:……... Số phát triển Đảng trong tháng:…………………/nữ:………………………. Số nghỉ việc trong tháng:………….. trong đó nghỉ vì lý do khó khăn:…….. II/ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... III/ CÔNG TÁC THI ĐUA CHÍNH SÁCH: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... IV/ CÔNG TÁC NỮ CÔNG: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... V/ CÔNG TÁC ỦY BAN KIỂM TRA – THANH TRA NHÂN DÂN: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... VI/ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHỦ TỊCH Luat sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
  2. Luat sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản