MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Chia sẻ: luatsulecao

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo công đoàn giáo dục', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công đoàn cơ sở:…………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________ _______________________
Quận 10, ngày tháng năm 200

BÁO CÁO THÁNG……….NĂM 200…
I/ TỔ CHỨC:
Tổng số lao động:……/nữ……. Đoàn viên công đoàn:……/nữ………….
Phát triển ĐV trong tháng:……/nữ……Số mới phát thẻ trong tháng:……...
Số phát triển Đảng trong tháng:…………………/nữ:……………………….
Số nghỉ việc trong tháng:………….. trong đó nghỉ vì lý do khó khăn:……..

II/ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA:
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................

III/ CÔNG TÁC THI ĐUA CHÍNH SÁCH:
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................

IV/ CÔNG TÁC NỮ CÔNG:
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................

V/ CÔNG TÁC ỦY BAN KIỂM TRA – THANH TRA NHÂN DÂN:
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
VI/ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CHỦ TỊCH
Luat sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
Luat sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản