MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ: quadau_haudau

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ
Lao động -Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)


UBND TỈNH, THÀNH: ……………
SỞ LĐTBXH: ……………………..

K ính g ửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ
ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

Năm …………………..


Ch ỉ tiêu ĐVT Lo ại h ình
TT
(trong k ỳ báo
C.ty DN Doanh HTX Đơn
DN Cty khác
cáo)
Nhà TNHH cổ tư nghiệp vị sự
nước ph ần nhân FDI nghiệp


1 Số đơn vị báo Đơn vị
cáo


2 Lao động


2 .1. Tổng số Ngư ời
lao động


Trong đó: Ngư ời

+ Lao động nữ
2 .2. Lao động Ngư ời
trực tiếp


- Trong đó: Ngư ời

+ Lao động nữ


+ Lao động Ngư ời
làm việc trong
đ iều kiện nặng
nhọc, độc hại,
n guy hiểm
(điều kiện lao
động loại IV,
V, VI)


n ạn lao
3 Tai
động


- Tổng số vụ: Vụ


Trong đó, số Vụ
vụ có người
chết


Tổng số Ngư ời
-
n gười bị
TNLĐ


Trong đó: Số Ngư ời
n gười chết


- Tổng chi phí Triệu
TNLĐ đồng


- Thiệt hại do Triệu
nạn lao đồng
tai
động (tính
b ằng tiền)


- Số ngày công
n gh ỉ vì TNLĐ


4 Bệnh nghề
n ghiệp


Tổng số Ngư ời
-
n gười bị bệnh
n gh ề nghiệp
cộng dồn tại
thời điểm báo
cáo


Trong đó, số Ngư ời
n gười mắc mới
BNN


Số người Ngày
-
công nghỉ vì
BNN
- Số người phải Ngư ời
n gh ỉ trư ớc tuổi
hưu vì bệnh
n gh ề nghiệp


- Tổng chi phí Triệu
cho người bị đồng
BNN phát sinh
trong năm


5 Kết quả phân
loại sức khỏe
của người lao
động


+ Loại I Ngư ời


+ Loại II Ngư ời


+ Loại III Ngư ời


+ Loại IV Ngư ời


+ Loại V Ngư ời


6 Huấn luyện về
an toàn - vệ
sinh lao động
Tổng số Người/
-
NSDLĐ được người
huấn luyện/
Tổng số
NSDLĐ hiện- Tổng số cán Người/
bộ ATVSLĐ người
được huấn
luyện/Tổng số
cán bộ h iện có


Tổng số Người/
-
ATVSV được người
huấn
luyện/Tổng số
hiện
ATVSV- Số NLĐ được Người/
cấp thẻ an người
toàn/Tổng số
n gười làm
n gh ề, công
việc có yêu cầu
n ghiêm ngặt về
ATVSLĐ
Tổng số Ngư ời
-
n gười lao động
được huấn
luyện


- Tổng chi phí Triệu
huấn luyện đồng


7 Máy, thiết bị
cầu
có yêu
n ghiêm ngặt về
AT-VSLĐ:


- Tổng số Cái


- Số đã được Cái
đ ăng ký


- Số đã được Cái
kiểm định


8 Th ời giờ làm
việc, thời giờ
n gh ỉ ngơi


- Số giờ làm Giờ
thêm bình
quân/ngày
- Số ngày làm Ngày
thêm bình
quân/6 tháng
(hoặc cả
n ăm)/người


9 Bồi dưỡng
chống độc hại
b ằng hiện vật


Tổng số Ngày
-
n gười


- Tổng chi phí Triệu
đồng


10 Tình hình đo
đ ạc môi trường
lao động


- Số mẫu đo Mẫu
môi trường lao
động


Số mẫu Mẫu
-
không đạt tiêu
chu ẩn


Số mẫu Mẫu/
-
không đạt tiêu
chu ẩn cho mẫu
phép/Tổng số
m ẫu đo

+ Nhiệt độ

+ Bụi

+ Ồn

+…


11 Chi phí thực
h iện kế hoạch
an toàn - vệ
sinh lao động


biện Triệu
- Các
pháp kỹ thuật đồng
an toàn


biện
- Các -nt-
pháp kỹ thuật
vệ sinh


bị
- Trang -nt-
P TBVCN


- Chăm sóc sức -nt-
khỏe người lao
động
- Tuyên truyền, -nt-
huấn luyện


- Chi khác -nt-
………., ngày … tháng … năm ....
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản