MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Chia sẻ: hayateuw125

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN LẬP BÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÁO ---------------
---------


……, ngày tháng năm 20…
Số: /BC-……..
BÁO CÁO

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn …

Quý …../ Năm ……

Kính gửi: (Tên cơ quan nhận báo cáo)


Đã trình
cơ quan
Kết quả Kết quả
… tiến
Nội dung
kiểm tra về đã thực
Địa chỉ công hành việc
Tên chủ trật tự xây vi phạm hiện việc
trình đã kiểm xử lý do
Stt
dựng: trật tự xử lý theo
đầu tư
tra hành vi vi
xây dựng thẩm
(có/không
phạm
có vi phạm) quyền
vượt thẩm
quyền
01


02QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
Nơi nhận:
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Như trên;
- Lưu:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản