MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
152
lượt xem
7
download

MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

  1. (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN LẬP BÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÁO --------------- --------- ……, ngày tháng năm 20… Số: /BC-…….. BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn … Quý …../ Năm …… Kính gửi: (Tên cơ quan nhận báo cáo) Đã trình cơ quan Kết quả Kết quả … tiến Nội dung kiểm tra về đã thực Địa chỉ công hành việc Tên chủ trật tự xây vi phạm hiện việc trình đã kiểm xử lý do Stt dựng: trật tự xử lý theo đầu tư tra hành vi vi xây dựng thẩm (có/không phạm có vi phạm) quyền vượt thẩm quyền
  2. 01 02 … QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Như trên; - Lưu:
Đồng bộ tài khoản