MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

Chia sẻ: hayateuw125

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ (PHƯỜNG, THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRẤN)… ---------------
----------


……, ngày tháng năm 20…
Số: /BC-UBND
BÁO CÁO

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn) …

tháng ….. năm 20……


Kính gửi: - Thanh tra Sở Xây dựng;
- Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế và
Hạ tầng) …
Đã trình
Kết quả Kết quả
Nội dung
cơ quan
Địa chỉ công
kiểm tra về đã thực
Tên chủ vi phạm
… tiến
trình đã kiểm
Stt
trật tự xây hiện việc
trật tự
đầu tư
hành việc
tra
dựng: xử lý theo
xây dựng
xử lý do
thẩm
(có/không
hành vi vi
có vi phạm) quyền phạm
vượt thẩm
quyền


01


02TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản