MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

Chia sẻ: hayateuw125

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

 

  1. (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ (PHƯỜNG, THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRẤN)… --------------- ---------- ……, ngày tháng năm 20… Số: /BC-UBND BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn) … tháng ….. năm 20…… Kính gửi: - Thanh tra Sở Xây dựng; - Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng) … Đã trình Kết quả Kết quả Nội dung cơ quan Địa chỉ công kiểm tra về đã thực Tên chủ vi phạm … tiến trình đã kiểm Stt trật tự xây hiện việc trật tự đầu tư hành việc tra dựng: xử lý theo xây dựng xử lý do thẩm (có/không hành vi vi
  2. có vi phạm) quyền phạm vượt thẩm quyền 01 02 … TM. ỦY BAN NHÂN DÂN (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản