MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
10
download

MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

  1. (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ (PHƯỜNG, THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRẤN)… --------------- ---------- ……, ngày tháng năm 20… Số: /BC-UBND BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn) … tháng ….. năm 20…… Kính gửi: - Thanh tra Sở Xây dựng; - Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng) … Đã trình Kết quả Kết quả Nội dung cơ quan Địa chỉ công kiểm tra về đã thực Tên chủ vi phạm … tiến trình đã kiểm Stt trật tự xây hiện việc trật tự đầu tư hành việc tra dựng: xử lý theo xây dựng xử lý do thẩm (có/không hành vi vi
  2. có vi phạm) quyền phạm vượt thẩm quyền 01 02 … TM. ỦY BAN NHÂN DÂN (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:
Đồng bộ tài khoản