MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Chia sẻ: hayateuw125

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

 

  1. (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN LẬP BÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÁO --------------- --------- ……, ngày tháng năm 20… Số: /BC-…….. BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn … Quý …../ Năm …… Kính gửi: (Tên cơ quan nhận báo cáo) Đã trình cơ quan Kết quả Kết quả … tiến Nội dung kiểm tra về đã thực Địa chỉ công hành việc Tên chủ trật tự xây vi phạm hiện việc trình đã kiểm xử lý do Stt dựng: trật tự xử lý theo đầu tư tra hành vi vi xây dựng thẩm (có/không phạm có vi phạm) quyền vượt thẩm quyền
  2. 01 02 … QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Như trên; - Lưu:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản