Mẫu báo cáo định kỳ

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu báo cáo định kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) UBND XÃ................. Ban Thú y ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ....., ngày...... tháng........năm...... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Tháng..... năm..... Công tác khống chế dịch bệnh 1. Tình hình dịch bệnh Bệnh Loài Số thôn có bệnh Số lượng gia súc/ gia cầm Biện pháp đã thực hiện để xử lý Tổng đàn ốm chết Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính) 2. Công tác tiêm phòng a. Tiêm phòng định...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản