Mẫu báo cáo định kỳ

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu báo cáo định kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) SỞ NN&PTNT ..... CHI CỤC THÚ Y Số: /BC-CCTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày...... tháng........năm...... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Tháng..... năm..... I. Công tác khống chế dịch bệnh 1.Tình hình dịch bệnh Bệnh Số xã có bệnh Số huyện có bệnh Loài Số lượng Tổng đàn Biện pháp đã thực hiện ốm Chết Nhận định tình hình dịch bệnh (Diễn biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản