Mẫu báo cáo định kỳ

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu báo cáo định kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) SỞ NN&PTNT ..... CHI CỤC THÚ Y Số: /BC-CCTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày...... tháng........năm...... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Tháng..... năm..... I. Công tác khống chế dịch bệnh 1.Tình hình dịch bệnh Bệnh Số xã có bệnh Số huyện có bệnh Loài Số lượng Tổng đàn Biện pháp đã thực hiện ốm Chết Nhận định tình hình dịch bệnh (Diễn biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh...

Nội dung Text: Mẫu báo cáo định kỳ

Mẫu báo cáo định kỳ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm
2008)

SỞ NN&PTNT ..... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-CCTY ...., ngày...... tháng........năm......

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tháng..... năm.....

I. Công tác khống chế dịch bệnh

1.Tình hình dịch bệnh

Bệnh Số xã Số Loài Số lượng Tổng Biện pháp đã
có bệnh huyện đàn thực hiện
có bệnh
ốm Chết
Nhận định tình hình dịch bệnh (Diễn biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện
đối với một số bệnh chính)
2.Công tác tiêm phòng
Tiêm phòng định kỳ
Bệnh Loại vắc Ngày bắt Ngày kết Số lượng Số trong Tỷ lệ
xin sử đầu đợt thúc đợt gia diện tiêm tiêm (%)
dụng tiêm tiêm súc/gia
phòng phòng cầm được
định kỳ định kỳ tiêmTiêm phòng bổ sung
Bệnh Loài Số gia súc/gia Số trong diện Tỷ lệ tiêm
cầm được tiêm tiêm (%)
II. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ

1.Kiểm dịch nhập tỉnh
Loài Số lượng Nguồn gốc Ghi chú
2.Kiểm dịch xuất tỉnh
Loài Số lượng Nơi đến Ghi chú
1. Kiểm soát giết mổ
III. Công tác quản lý thuốc
IV. Công tác tổ chức cán bộ - thanh tra
Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản