MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI THU CHI NGOẠI TỆ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MỘT PHẦN TỪ SỐ NGOẠI TỆ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY MẸ- TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Chia sẻ: skkndayhoc

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI THU CHI NGOẠI TỆ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MỘT PHẦN TỪ SỐ NGOẠI TỆ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY MẸ- TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI THU CHI NGOẠI TỆ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MỘT PHẦN TỪ SỐ NGOẠI TỆ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY MẸ- TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI THU CHI NGOẠI TỆ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG
MỘT PHẦN
TỪ SỐ NGOẠI TỆ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY MẸ- TẬP
ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Bộ
Tài chính)Chia ra theo Quý
Đơn vị Dự toán
Nội dung
STT
năm 20..
tính
Quý I Quý II Quý III Quý IVThu ngoại tệ
AI


Chi tiết từng khoản
II
thu


Chi ngoại tệ
BChi tiết từng khoản
I
chi

II
Cân đối thu- chi
CSố ngoại tệ đề nghị
để lại theo Nghị
định số
44/2010/NĐ-CP
D
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản