MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Chia sẻ: depart

Mẫu số 03-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Bộ, tỉnh:..................................................................... Mẫu số 03-ĐK/TSNN
Đơn vị chủ quản:………………………………………. (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC
ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...
Mã đơn vị:..................................................................
Loại hình đơn vị:..........................................................


BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ T Ừ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN
TÀI SẢN KÝ HIỆU NƯỚC NĂM GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG
NGÀY,
SẢN SẢN THÁNG, TOÁN
(cái, chiếc)
XUẤT XUẤT NĂM SỬ
(ngàn đồng)
DỤNG
HĐ sự nghiệp HĐ
Nguyên giá Giá QLNN
trị khác
Nguồn Nguồn Kinh Không
còn
NS khác doanh KD
lại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1- Tài sản ...
2- Tài sản ...
3- Tài sản ...

Tổng cộng:


........., ngày..... tháng..... năm ...... ............, ngày..... tháng..... năm ......
XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN T HỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, T Ổ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu)


- Báo cáo kê khai lần đầu: □
- Báo cáo kê khai bổ sung: □
(Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng Báo cáo k ê khai bổ sung)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản