MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Chia sẻ: titihaudau

Mẫu số 03-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính) và

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

 

  1. Mẫu số 03-ĐK/TSNN Tên đơn vị:................................................. (Ban hành kèm theo Thông tư số Mã đơn vị:................................................... 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Loại hình đơn chính) vị:......................................... Bộ, tỉnh:.......................................................... BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN GIÁ TRỊ THEO SỔ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG KẾ TOÁN (cái, chiếc) (ngàn đồng) NƯỚC NĂM NĂM KÝ TÀI SẢN SẢN SẢN SỬ HĐ sự HIỆU Nguyên giá XUẤT XUẤT DỤNG nghiệp Giá trị HĐ QLNN khác còn lại Nguồn Nguồn Kinh Không NS khác doanh KD
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1- Tài sản ... 2- Tài sản ... 3- Tài sản ... ... Tổng cộng ........., ngày..... tháng..... năm ...... ............, ngày..... tháng..... năm ...... XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, QUYỀN ĐƠN VỊ (Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản