MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Chia sẻ: titihaudau

Mẫu số 01-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Tên đơn vị:....................................... Mẫu số 01-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số
Mã đơn vị:.......................................
245/2009/TT-BTC ngày
Loại hình đơn vị:.............................
31/12/2009 của Bộ Tài chính)

Bộ, tỉnh:.........................................
BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
Địa chỉ:.................................................................................................................

I- Về đất:

a- Diện tích khuôn viên đất:..................................................m2.

b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào
mục đích khác).......................m2
c- Giá trị theo sổ kế toán:....................................................ngàn đồng.

II- Về nhà:GIÁ TRỊ THEO SỔ
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG
KẾ TOÁN
TỔNG
(m2)
DT DT (ngàn đồng)
NĂM XÂY SÀN
CẤP SỐ
TÀI
SỬ DỰNG XÂY
SẢN HẠNG TẦNG Nguyên giá Giá Sử dụng khác
DỤNG Trụ
DỰNG
(m2) Cơ sở
trị
sở
(m2)
Nguồn Nguồn còn làm HĐSN Bị lấn
Làm nhà ở Cho thuê Bỏ trống Khác
khác lại việc chiếm
NS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161-
Nhà
...2-
Nhà
......Tổng
cộngIII- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất,
Giấy tờ khác).
........., ngày..... tháng..... năm ...... ............, ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản