Mẫu BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện

Chia sẻ: skkndayhoc

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện

UBND TỈNH (TP) ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- ---------------Số: /BC-SNV
BÁO CÁO

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Đề án “Đào tạo
nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Năm 201 …

(Kèm theo Hướng dẫn số tháng 7 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
/HD-BNV ngàySố TT Nội dung Số lớp Số học viên Kinh phíI Đào tạo nâng cao trình độ ………… ……………. ………….Đại học, cao đẳng
1 ………… ……………. ………….Ngành ………… ……………. ………….Ngành ………… ……………. ………….…………. ………… ……………. ………….
Trung cấp
2 ………… ……………. ………….Ngành ………… ……………. ………….Ngành ………… ……………. ………….…………. ………… ……………. ………….II Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ………… ……………. ………….Cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể
1 ………… ……………. ………….Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và
2 ………… ……………. ………….
UBNDCông chức chuyên môn
3 ………… ……………. ………….Trưởng Công an xã ………… ……………. ………….Chỉ huy trưởng quân sự xã ………… ……………. ………….Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng ………… ……………. ………….
và Môi trườngTư pháp - Hộ tịch ………… ……………. ………….
Tài chính - Kế toán ………… ……………. ………….Văn hóa - Xã hội ………… ……………. ………….Văn phòng - Thống kê ………… ……………. ………….Bồi dưỡng tin học
4 ………… ……………. ………….Bồi dưỡng khác (nếu có)
5 ………… ……………. ………….……………….. ………… ……………. ………….Hoạt động khác (Hoạt động chỉ đạo,
III ………….
điều hành, quản lý, kiểm tra, hội nghị
…)............... ...............Tổng cộng ………… ……………. ………….
………., ngày … tháng … năm 201 …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản