MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC/ THỬ VIỆC

Chia sẻ: troioilaoi6

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC/ THỬ VIỆC

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC/ THỬ VIỆC

 
TT12/BM 20

FA
BÁO CÁO
R


V IE Ä  T H A É G  J E A N
  T N
SH
S
̀
Lân BH: 02
AN
IO
N
JE
  Ngày BH: 01/06/07
 
E M A IL : v i e tth a n g - j @ h c m .v n n .v n KẾT QUẢ HỌC/ THỬ VIỆC Số tờ : 02
Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Chức danh/Bộ phận: Nhân viên thiết kế thời trang
Thời gian học/thử việc tư: 11/10/ 2010 ́
Đên: 11/12/2010 ..
Căn cứ “Biên Bản Giao Nhận Công việc” ngày 10/ 10/2010_và “Kế Hoạch Học/Thử Việc 02 Tháng”
ngày _11_/ 11/2010_. Nay tôi xin báo cáo các cấp quản lý và lãnh đạo kết quả làm việc trong thời
gian học/thử việc như sau:
I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:
1.1 Tìm hiểu các tiêu chuẩn sản phẩm Vitajean đối với khách hàng Châu Âu, Mỹ, Nhật và Việt

Nam.

1.2. Tìm hiểu về các thông tin về chất lượng quần jean trong nước và ngoài nước.

2.1. Tìm hiểu qui trình làm rập và may mẫu của các loại máy ở xưởng may.

3.1 Tìm hiều công nghệ sản xuất của công ty.

3.2 Tìm hiểu tài liệu của các công đoạn wash.

3.3. Tìm hiểu tài liệu của các công đoạn may.

3.4. Tiếp xúc thực tế với công nghệ sản xuất của Công ty

4.1. Tìm hiểu thành phần có trong vải jean ,thành phần chỉ may và nguyên phụ liệu.

4.2. Tìm hiểu độ co rút của vải sau khi giặt.

5.1.Thực hiện các tech pack cho mẫu thiết kế của JEANKUO.

5.2. Tìm hiểu thông số,màu chỉ,kiểu wash kết hợp cho loai vải cần thiết kế.

6.1 Thực hiện tìm hiểu thời trang nước ngoài và trong nước để đưa ra các kiểu thời trang mới

về jean.

6.2 Theo dõi xu hướng và thị trường thời trang về jean.
II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI VÀ THỜI HẠN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
NỘI DUNG CÔNG
THỜI HẠN ĐƠN VỊ LIÊN HỆ
TT VIỆC
CHI TIẾT TRIỂN KHAI HOÀN CÔNG TÁC
ĐƯỢC GIAO THÀNH

- Tham khảo tài liệu.
- Nắm vững thông tin về sản P.KINH DOANH
phẩm như tiêu chuẩn chất P. MAY MẪU
lượng của bốn thị trường Xuyên suốt 2 P. KỸ THUẬT
Nắm đầy đủ thông tin Châu Âu, Mỹ, Nhật và Việt tháng thử P. WASH
1. trước khi cho ra mẫu Nam. việc
thiết kế. (12/10 –
- Trình báo cáo so sánh tiểu 12/12/2010)
chuẩn giữa những thị trường,
thiết lập để triển khai sản
phẩm đạt chất lượng của
Vitajean
- Tìm hiểu nội dung và tài liệu
hướng dẫn may mặc của
tưng loại máy đã và đang sử
dụng.(Tên thông thường, tên
thương mại, tên viết tắt cũ và
mới).
- Tham khảo qui trình làm rập
Tìm hiểu nội dung tài và may mẫu. 4 tuần
P.THIẾT KẾ
liệu và những thiết bị, - Tìm hiểu qui trình kiểm tra (Tư ngày
P.MAY MẪU
2.
máy móc bên xưởng sản phẩm sau khi hoàn tất. 12/10-
P. KỸ THUẬT
may mẫu của công ty. - Thực hành chọn lọc và 12/11/2010)
kiểm tra so sánh mẫu nước
ngoài và nội địa.
- Tổng hợp báo cáo cho quá
trình tìm hiểu và thực hiện
công tác tại phòng thiết kế
kết hợp với tiêu chuẩn chất
lượng sản phẩm
P. KỸ THUẬT
- Đọc tài liệu, định nghĩa các
Phân xưởng thời
công nghệ, tên viết tắt công
trang.
đoạn wash.
2 tuần Phân xưởng
- Đọc tài liệu, định nghĩa các
Tìm hiểu công nghệ công nghệ, tên viết tắt công (Tư ngày Wash VT.
3. 13/11- Phân xưởng
sản xuất của Công ty đoạn kỹ thuật may.
27/11/2010) Wash Bio.
- Tiếp xúc trực tiếp các công
Phân xưởng Ủi
nghệ tại các phân xưởng.
WF.
- Tổng hợp báo cáo tìm hiểu
P.MAY
- Đọc qui trình kỹ thuật sản 1 tuần P.WASH
4. Tìm hiểu thành phần
xuất denim, nondenim, định (28/11- P.KINH DOANH.
có trong vải jean,
mức vật tư nguyên liệu 05/12/2010) KHO CHỨA VẢI
thành phẩm chỉ may,
- Tiếp xúc trực tiếp công việc
nguyên phụ liệu
chọn vải và nguyên phụ liệu
cho phù hợp với phom quẩn
jean trong qui trình sản xuất.
- Tìm hiểu độ co rút của vải
sau khi giặt.
- Thực hiện thử nghiệm các
kiểu phom quần cho lọai vải
ISKO mới nhập.
- Tổng hợp báo cáo ghi nhận
thông tin công việc thực hiện
tốt và chưa tốt trong quá trình
làm việc.


-Tham khảo những tech pack
có sãn và thông số để vận P.KINH DOANH
Xuyên suốt 2
dụng đưa vào làm teck pack P.THIẾT KẾ.
Thực hiện các tech cho bộ sưu tập xuân hè do tháng học thử P.WASH
5. pack cho mẫu của JEANKUO thiết kế. việc
P.NHÂN SỰ.
JEANKUO. (19/10-
- Chọn thông số kiểu P.MAY MẪU.
14/12/2010)
wash,màu chỉ cho phù hợp P.KY THUẬT.
với tưng lạoi vải.

- Tham khảo tài liệu trên web Xuyên suốt
Thực hiện tìm hiểu và sách báo. trong quá P.THIẾT KẾ.
thời trang nước ngoài -Tìm hiểu thị trường về thời trình thiết kế ĐI CÁC TRUNG
6
và trong nước để đưa trang jean. Xem xu hướng (bắt đầu tư TÂM MUA SẮM
6.
ra các kiểu thời trang hiện nay về màu sắc và trang ngày VÀ VUI CHƠI…
mới về jean. phục của jean. 15/12/2010)

TỔNG CỘNG 8 tuần


III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Nguyên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về phom dáng,màu sắc, họa tiết cho mỗi năm.
- Kiểm soát quy trình sản xuất tư Quy trình thiết kế mẫu đến kỹ thuật sản xuất.
- Quy định trong sản xuất mẫu.
- Quy trình ra mẫu
- Thực hiện các tech pack cho mẫu đã vẽ.
(Ngày hoàn thành 16/12/2010)


IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC :
(Báo cáo đính kèm cho tưng hạng mục công việc thực hiện)


V. KHÓ KHĂN/TỒN TẠI:
Về phần thông tin: Điện thoại bàn kết nối với các bộ phận khác.
Về công việc : Các bộ phận kết nồi với thiết kế chưa chặt chẽ rõ ràng
Về vật chất : Máy in và máy scan,giấy.chưa có để đáp ứng cho công việc.
Công tác thực hiện : Hiện tại,phòng thiết kế để cho ra sản phẩm cần có thêm người như 1 hệ
thống dây chuyền thực hiện theo ý muốn của công ty là nhanh,đẹp và đạt chất lượng của sản
phẩm thiết kế.
VI. ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ, CẢI TIẾN VÀ CÁC ĐỀ XUẤT KHÁC ( Nếu có):

Stt Công việc/ Môi trường Tồn đọng Biện pháp xử lý
Trang bị đầy đủ
kiến thức về jean
và thiết bị cần
cho công việc.
1 Phòng thiết kế Nhân viên chưa đủ
Đưa ra hướng
phát triển cho
tưng dòng sản
phẩm
Chọn lọc 1 số
phom mà công ty
Thông số cho bộ rập Chưa thống nhất để rút ra thông số đã tưng làm,để
2
chuẩn của sản phẩm. chuẩn và đẹp khi lên sản phẩm. đưa ra cái đẹp
nhất của sản
phẩm.


Tuyển thêm
Làm rập cho những sản
3 Chưa có nhân viên đáp ứng người đã tưng
phẩm khác ngoài quần.
làm rập liên quan.
Tiêu chuẩn chất lượng Vitajean: Tôi chỉ nhận thức được 75% về tiêu chuẩn và thông số của
sản phẩm làm ra. Nhưng do không theo sát sản xuất về yêu cầu khách hàng nên chưa có khả
năng phân loại và đưa ra tiêu chuẩn sản phẩm Vitajeans theo như mong muốn.
Tìm hiều tại phân xưởng thời trang, phân xưởng VT, Phân xưởng ủi, Phân xưởng Bio: Tôi đã
nắm được thông tin cơ bản tưng công đoạn tại tưng phân xưởng,
Không theo sản xuất và không được trực tiếp về wash nên chỉ nắm về lý thuyết chung chưa
đi sâu vào để nắm được cách wash.(không chính xác và rõ). Với vai trò nhiệm vụ thực hiện
thường xuyên mới nắm được vấn đề chính xác.
Kính mong mọi khó khăn của tôi được cấp trên tạo điều kiện để công việc được đảm bảo tốt. Xin
chân thành cám ơn.̀ ́
TP. HCM, ngay 20 thang 12 năm2010NGƯỜI BÁO CÁO

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN
Ngày: 20/12/2010
VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TRONG 02 THÁNG HỌC/THỬ VIỆC (Do cán bộ hướng
dẫn ghi lại sau quá trình học/thử việc):....................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Cán bộ hướng dẫn đề xuất và xác nhận:.................................................................................................

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

Trưởng Đơn vị: Ký xác nhận

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Đề xuất:………………………………………………………………
Họ và tên:__________
Ngày: ___/____/____
Trưởng đơn vị liên quan (nếu có yêu cầu):

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Họ và tên:__________
Đề xuất:……………………………………………………………… Ngày: ___/____/____

Trưởng PNS:

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Đề xuất:……………………………………………………………… Họ và tên:__________
Ngày: ___/____/____
Giám đốc:

Nhận xét: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Yêu cầu: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Ngày: ___/____/____
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản