Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
300
lượt xem
47
download

Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường (Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường

  1. Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường *** UỶ BAN NHÂN DÂN … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...... BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM … Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân … - Bộ Tài nguyên và Môi trường 1. Tình hình chung về các hoạt động QLCTNH đã triển khai: 2. Tình hình chung về phát sinh CTNH: 3. Tình hình chung về QLCTNH của các chủ vận chuyển: 4. Tình hình chung về QLCTNH của các chủ xử lý, tiêu huỷ: 5. Tình hình cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, cấp phép hành nghề QLCTNH: 6. Vấn đề thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: 7. Các vấn đề khác: 8. Kết luận và kiến nghị: GIÁM ĐỐC SỞ (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Phụ lục: Các số liệu thống kê về phát sinh và quản lý CTNH trong năm ... a. Thống kê CTNH theo các chủ nguồn thải CTNH đã đăng ký: STT Tên chủ nguồn thải* Mã số Số lượng CTNH phát sinh trong Ghi chú QLCTNH năm … Tổng số lượng * Chủ nguồn thải cần sắp xếp theo nhóm nguồn (ngành) căn cứ vào Danh mục CTNH b. Thống kê CTNH theo các chủ vận chuyển CTNH: STT Tên chủ vận chuyển Mã số Số lượng CTNH vận chuyển trong Ghi chú QLCTNH năm … Tổng số lượng c. Thống kê về CTNH theo các chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH: STT Tên chủ xử lý, Mã số Số lượng CTNH xử lý, tiêu huỷ Ghi chú tiêu huỷ QLCTNH trong năm …
  2. Tổng số lượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản