Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: jindo2000

Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường (Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Nội dung Text: Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường

Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Sở Tài nguyên và Môi trường
***
UỶ BAN NHÂN DÂN … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......
BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM …
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân …
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Tình hình chung về các hoạt động QLCTNH đã triển khai:
2. Tình hình chung về phát sinh CTNH:
3. Tình hình chung về QLCTNH của các chủ vận chuyển:
4. Tình hình chung về QLCTNH của các chủ xử lý, tiêu huỷ:
5. Tình hình cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, cấp phép hành nghề QLCTNH:
6. Vấn đề thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:
7. Các vấn đề khác:
8. Kết luận và kiến nghị:
GIÁM ĐỐC SỞ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
Phụ lục: Các số liệu thống kê về phát sinh và quản lý CTNH trong năm ...
a. Thống kê CTNH theo các chủ nguồn thải CTNH đã đăng ký:
STT Tên chủ nguồn thải* Mã số Số lượng CTNH phát sinh trong Ghi chú
QLCTNH năm …
Tổng số lượng
* Chủ nguồn thải cần sắp xếp theo nhóm nguồn (ngành) căn cứ vào Danh mục CTNH


b. Thống kê CTNH theo các chủ vận chuyển CTNH:
STT Tên chủ vận chuyển Mã số Số lượng CTNH vận chuyển trong Ghi chú
QLCTNH năm …
Tổng số lượng


c. Thống kê về CTNH theo các chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH:
STT Tên chủ xử lý, Mã số Số lượng CTNH xử lý, tiêu huỷ Ghi chú
tiêu huỷ QLCTNH trong năm …
Tổng số lượng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản