MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM

Chia sẻ: titihaudau

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Biểu số: 02/ĐVDT

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM

Biểu số: 02/ĐVDT
ĐƠN VỊ …………
BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM ………ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG NĂM SAUĐơn vị: ĐồngSỐ DƯ ĐỀ
TẠI THỜI NGHỊ
DỰ
DỰ TOÁN NĂM ĐỀ NGHỊ
ĐIỂM CHUYỂ
TO HUỶ BỎ
NAY:
31/01 NĂM N SANG
ÁN
NĂM...
SAU
ĐÃ
M
SỬ
Ã

LOẠ DỤ
SỐ DỰ DỰ
SỐ
S
ĐƠN I,
KB NG
TOÁ TOÁ
Ố ĐƠ CHƯ
VỊ DỰ ĐẾ
NN KH N N
N VỊ ƠNG
T D D
OẢ
TOÁN GI N
NĂM
GIA DƯ
T SDN DƯ Ư Ư DƯ
N 31/
AO TRƯ
O
TỔ TẠ DƯ
S DỰ TẠ DỰ
D
DỊ 01
ỚC
TRO TẠM
NG M

TOÁ M TOÁ

CH ĐƯỢ
NG
SỐ ỨN ỨNG

N TO N
M
NĂM C G
ÁN NG
SA
(gồm PHÉP
U
cả bổ CHU
YỂN
sung,
hoặc SAN
giảm G
trong
năm)
7=8 11=7 15=1 16=1
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14
+9 -10 1-13 2-14
TỔNG
CỘNGGhi chú: - Khi đơn vị dự toán cấp I tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp (mỗi đơn vị SDNS là 1 dòng
và kèm theo báo cáo của đơn vị sử dụngNgân sách có xác nhận của
KBNN).- Cột số 9: Gồm cả tạm ứng năm trước được phép
chuyển sang.
- Cột số 10: Gồm cả số đã rút tạm ứng chưa
thanh toán.Ngày … tháng … năm …KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán
Thủ trưởng đơn vị
của đơn vị(Ghi rõ tổng số của các chỉ tiêu ở cột số 7,10,11,12)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản