MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM

Chia sẻ: titihaudau

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Biểu số: 02/ĐVDT

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM

 

  1. Biểu số: 02/ĐVDT ĐƠN VỊ ………… BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM ……… ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG NĂM SAU Đơn vị: Đồng SỐ DƯ ĐỀ TẠI THỜI NGHỊ DỰ DỰ TOÁN NĂM ĐỀ NGHỊ ĐIỂM CHUYỂ TO HUỶ BỎ NAY: 31/01 NĂM N SANG ÁN NĂM... SAU ĐÃ M SỬ Ã MÃ LOẠ DỤ SỐ DỰ DỰ SỐ S ĐƠN I, KB NG TOÁ TOÁ Ố ĐƠ CHƯ VỊ DỰ ĐẾ NN KH N N N VỊ ƠNG T D D OẢ TOÁN GI N NĂM GIA DƯ T SDN DƯ Ư Ư DƯ N 31/ AO TRƯ O TỔ TẠ DƯ S DỰ TẠ DỰ D DỊ 01 ỚC TRO TẠM NG M Ự TOÁ M TOÁ NĂ CH ĐƯỢ NG SỐ ỨN ỨNG Ứ N TO N M NĂM C G ÁN NG SA (gồm PHÉP U cả bổ CHU YỂN sung, hoặc SAN
  2. giảm G trong năm) 7=8 11=7 15=1 16=1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 +9 -10 1-13 2-14 TỔNG CỘNG Ghi chú: - Khi đơn vị dự toán cấp I tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp (mỗi đơn vị SDNS là 1 dòng và kèm theo báo cáo của đơn vị sử dụng Ngân sách có xác nhận của KBNN). - Cột số 9: Gồm cả tạm ứng năm trước được phép chuyển sang. - Cột số 10: Gồm cả số đã rút tạm ứng chưa
  3. thanh toán. Ngày … tháng … năm … KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán Thủ trưởng đơn vị của đơn vị (Ghi rõ tổng số của các chỉ tiêu ở cột số 7,10,11,12)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản