Mẫu Báo cáo tai nạn lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Chia sẻ: pretty1

Mẫu Báo cáo tai nạn lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tai nạn lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Lao ñoä
Cty Ñ/c Phöôøng
Toång soá lñ
1 Cty L&P Y013 C/c NGT 2 2
2 Cty Höõu Tieán 422 LTT 10 21
3 Cty Ñoã Gia 285 (Loâ 104) CMT8 12 25
4 Cty Ñoâng Ba 10M Toâ Hieán Thaønh 14 73
5 Cty Hoaøng Anh 567/K42J NTP 14 48
6 Cty Thaønh Thaùi 20/C107 Ñöôøng 3/2 12 32
7 Cty thieân YÙ 149X/20 Toâ Hieán Thaønh 13
8 Cty Thieän Ngheä 279 Traàn Nhaân Toân 2 13
9 Cty Vuõ Minh Long 522G/C18 NTP 12 25
10 Cty TNHH VT- TM - DV Nam Trung Baéc 292 Nguyeãn Chí Thanh 5 139
11 Cty TNHH Hoàng Quyù 05 Ngoâ Quyeàn 6 139
Lao ñoäng Tai naïn lñ
lñ nöõ ñoäc haïi, nguy hieåm Toång soá vuï ngöôøi cheát
coù Toång soá ngöôøi bò tai naïn lñ
1
7
4
11
2
17

2 8
16
11 2 1 2
13 5 5
Toång CP C/t BHLÑ
Soá ngöôøi cheátñ nöõ TBPT BV caù nhaân BD=hieän vaät
l Tuyeân truyeàn
PCCC
200,000 1,000,000 100,000 500,000

35,000,000


3,000,000

1,000,000 2,000,000

1
Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc
Điện thoại: Quận 10, ngày tháng năm
Mã số Quản lý Lao động:


BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ 6 THÁNG CUỐI NĂM/ NĂM


I. Số lao động bình quân của đơn vị trong kỳ báo cáo: người; trong đó số lao động Nữ: người
II. Tổng hợp tình hình tai nạn lao động:


Phân loại TNLĐ mức độ bị tại nạn Nguyên nhân gây tai nạn lao động Thiệt hạ
Số vụ Số người bị tai nạn
Không có
Trong đó Trong đó Điều Chưa Vi
hoặc Không Tổng số
kiện huấn phạm
không sử có quy ngày
làm luyện quy
Phân loại TNLĐ theo dụng trình, nghỉ vì
STT Số vụ có Số việc, KTAT trình, Nguyên
yếu tố gây chấn thương Số vụ trang bị biện TNLĐ
Tổng từ 2 Tổng Số người thiết hoặc huấn biện nhân
có BHLĐ; pháp (kể cả
số người bị số người bị tai bị luyện pháp khác
người trang bị làm ngày
tai nạn chết nạn không chưa đầy làm
bị chết BHLĐ việc an nghỉ
trở lên nặng an đủ theo việc an
không an toàn chế độ)
toàn quy định toàn
toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Điện
Trong đó điện cao thế
2 Phóng xạ
Do phương tiện vận tải
3 (TNGT)
4 Do thiết bị chịu áp lực
Do thiết bị nâng, thang
5 máy …
6 Nổ vật liệu nổ
Máy móc, thiết bị cán,
7
cuốn, kép, cắt …
8 Cắt
9 Bỏng hoá chất
Ngộ độc khí độc, hoá chất
10 độc
11 Cháy nổ xăng dầu
12 Sập công trình

Mới
Sập lò trong khai thác
13
khoáng sản
14 Sập đất trong xây dựng
Đất, đá lăn trong khai thác
15 đá
16 Cây đổ, cành rơi
17 Vật đổ đè, vầng bắn
18 Ngã cao
19 Chết đuối
20 Các loại khác]
Tổng cộng:


Nơi nhận: Gíam đốc đơn vị
Sở LĐ-TBXHghi rõ họ tên)
(Ký và (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ban thanh tra KTAT-BHLĐ)
Sở Y tế TP.HCM
Phòng LĐTBXH
(Thời gian nộp chậm nhất vào 10/7 và 05/01 của năm kế tiếp)
VIỆT NAM
h phúc
năm
Thiệt hạiGiá trị
Tổng chi
thiết bị,
phí cho Ghi
tài sản
người lao chú
thiệt
động tính
hại
bằng tiền
(1.000đ
(1.000đ )
)


16 17 18
c đơn vị
õ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản