MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Chia sẻ: tieulaubau

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thành tích đề nghị ubnd huyện tặng thưởng bằng khen', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày ….. tháng …. Năm 200…
Số …………….
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen
Kính gửi:

- UBND huyện Bình Phước;

- Hội đồng TĐKT huyện Bình Phước.

I/ Đặc điểm chung:

1/ Đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị:(ghi đầy đủ không viết tắt):

- Địa điểm trụ sở chính:

- Quá trình thành lập.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: tổng số Cán bộ, công chức, viên chức (trình độ
chuyên môn).
+ Xã phường, thị trấn, thôn, ấp (điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức hành
chính, diện tích đất, số hộ, số nhân khẩu, số lao động …).

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

- Cơ sở vật chất.

- Báo cáo tài chính (đối với đơn vị sản xuất - kinh doanh).

2/ Chức năng, nhiệm vụ: Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ chính của đ ơn vị, địa
phương.

II/ Thành tích đã đạt được:

1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của đ ơn vị, địa phương đang thực hiện,
báo cáo từng phần nội dung công tác, các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được trong năm, so với
kế hoạch được giao (nội dung các đề mục trong báo cáo thể hiện theo báo cáo tổng kết
công tác năm của đơn vị).

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm nay có so sá nh với những năm trước đó, để
thấy sự phát triển của ngành, địa phương năm sau cao hơn năm trước (số liệu minh hoạ).

2/ Nguyên nhân đạt được thành tích:
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

(Ký tên, đóng dấu)
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu dùng cho cá nhân.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản