Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Chia sẻ: Nguyen Ms.Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.195
lượt xem
310
download

Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện dự án

  1. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THANH HƯƠNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN Kính gữi: Sở Khoa học và Công nghệ 1. Tên dự án: .................................................................. 2. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án: - ............................................................. - Địa chỉ: ................................................................. - Điện thoại: ..................... DĐ: .............................. 3. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: - Họ và tên: ................................... - Học hàm, học vị: ................................. - Đơn vị công tác: ........................................... - Địa chỉ: ............................................................... - Điện thoại: ...................... DĐ: .............................. 4. Hợp đồng thực hiện dự án: Số ................... ngày ............tháng .............. năm ..................... Thời gian thực hiện hợp đồng: ..........tháng, từ tháng ................. đến hết tháng .............................. 5. Công việc chính đã thực hiện trong kỳ báo cáo (từ ngày ................ đến ngày .......................). 5.1. Các nội dung đã hoàn thành - ........................................... - ................................................. - .......................................... 5.2. Các nội dung chưa hoàn thành. - ................................................................ - ............................................. 6. Kết quả/ sản phẩm. - .................................................. - ......................................................... 7. Tình hình sử dụng kinh phí: 7.1. Ngân sách: a/ Kinh phí được cấp:
  2. - Tổng kinh phí được cấp đến hết kỳ báo cáo: .................................. - Kinh phí được cấp trong kỳ báo cáo: ..................................... b/ Tổng kinh phí đã sử dụng trong kỳ báo cáo: ...................................... - Cho các nội dung đã hoàn thành: .............................. - Cho các nội dung đang triển khai:..................................... 7.2. Nguồn khác: a/ Tổng kinh phí đã huy động: ................................... b/ Tổng kinh phí đã sử dụng trong kỳ báo cáo: .................................... - Cho các nội dung đã hoàn thành: ..................................................... - Cho các nội dung đang triển khai:.......................................................... 8. Tự đánh giá: Về kết quả đã đạt được: - ................................................... - ............................................. - ............................................. 9. Dự kiến công việc triển khai và kinh phí trong thời gian tới: Từ tháng .......... đến .................... - ................................................ ......................................... .............................................................. 10. Kiến nghị: ............................................................................ .........., ngày.......... tháng ........ năm .......... CHỦ NHIỆM DỰ ÁN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản