MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: titihaudau

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Biểu số 1
TÊN ĐƠN VỊBÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆPQuý … năm …(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)Kế hoạch Thực So sánh
hiện vớiTT Chỉ tiêu Quý … Luỹ kế cùng kỳ
Đơn v ị nămnăm
trước
(%)1 2 3 4 5 6 7
Tổng số doanh nghiệp
1 DN- Doanh nghiệp có lãi DN x
- Doanh nghiệp hoà vốn DN x- Doanh nghiệp lỗ DN xTổng số lao động người
2Tổng quỹ lương tr.đồng
3Tổng số vốn Nhà nước (*) tr.đồng
4Tổng số phát sinh phải nộp ngân tr.đồng
5
sáchTổng nợ phải trả tr.đồng
6 x+ Nợ ngân hàng tr.đồng x+ Nợ quá hạn tr.đồng xTổng tài sản tr.đồng
7Trong đó tổng nợ phải thu tr.đồng x+ Nợ khó đòi tr.đồng x
Kết quả kinh doanh
8- Doanh thu (không thuế) tr.đồng- Lãi thực hiện (trước thuế) tr.đồng- Lỗ thực hiện tr.đồng
.... ngày .... tháng nămTHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Người lập biểu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản