Mẫu báo cáo tình hình kết quả sản xuất , kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm

Chia sẻ: thuytinh_den

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo tình hình kết quả sản xuất , kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình kết quả sản xuất , kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm

MẪU SỐ 4(Ban hành kèm theo Thông t ư s ố 07/2005/TT-B L ĐT B X H n g à y
05/01/2005 c ủa Bộ Lao động – Thươ n g b i n h v à Xã h ội )Bộ, ngành, địa phươngTên công tyBÁO CÁO TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH,
LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP NĂM...
Thực Thực
Số Đơn vị Kế hoạch Ghi
Chỉ tiêu hiện kế hiện
TT tính năm trước chú
hoạch KH %1 2 3 4 5 6 7I CHỈ TIÊU SẢN XUẤT, KINH
DOANH:1 - Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)2 - Tổng doanh thu Tr.đồng
23 - Tổng chi phí (chưa có lương) Tr.đồng4 - Tổng các khoản nộp ngân sách NN Tr.đồng5 - Lợi nhuận Tr.đồngII CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG:1 - Lao động định mức Người2 - Lao động sử dụng thực tế bình quân NgườiIII QUỸ TIỀN LƯƠNG THEO ĐƠN Tr.đồng
GIÁIV QUỸ TIỀN LƯƠNG NGOÀI ĐƠN Tr.đồng
GIÁ- Quỹ tiền lương bổ sung Tr.đồng- Quỹ phụ cấp và tiền thưởng (nếu Tr.đồng
có)- Quỹ làm thêm giờ, làm đêm ngoài Tr.đồng
đơn giáV Tiền lương bình quân
31 Tiền lương BQ theo lao động định 1.000đ/
mức

tháng2 Tiền lương BQ theo lao động 1.000đ/
TTSDBQ

thángVI Quỹ tiền thưởng và phúc lợi từ lợi Tr.đồng
nhuậnTrong đó: phân phối trực tiếp cho
người lao động (kể cả tiền ăn ca,
thưởng....)VII QUỸ THU NHẬP KHÁC (hoạt động Tr.đồng
sản xuất, kinh doanh của công đoàn
làm đại lý, cho thuê văn phòng....)VIII THU NHẬP BÌNH QUÂN THỰC 1.000đ/
TẾ (1)

thángIX NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH Tr.đồng/
QUÂN TÍNH THEO DOANH THU

năm
4Ghi chú: (1) Thu nhập bình quân gồm tiền lương bình quân, tiền thưởng và phúc lợi
phân phối trực tiếp cho người lao động và quỹ thu nhập khác tính bình quân theo
tháng theo lao động thực tế sử dụng bình quân.
Người lập biểu ......, ngày....... tháng....... năm.........(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản