MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Chia sẻ: banhnamdua

19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: ………………………………………………

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản