MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU THUẾ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN DO DOANH NGHIỆP TỰ IN

Chia sẻ: dhoomagain

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu thuế và lệ phí hải quan do doanh nghiệp tự in', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU THUẾ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN DO DOANH NGHIỆP TỰ IN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU THUẾ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN DO DOANH NGHIỆP TỰ
IN
Quý.......năm……
1. Tên Doanh nghiệp:.................................................................................................................................................
2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….............
3. Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị tính: Số

Số lượng in, Sử dụng trong kỳ
STT Tên Biên lai Ký hiệu phát hành Ghi chú
Sử
Xóa bỏ Mất Hủy Cộng
trong kỳ dụng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Biên lai thu thuế, Biên lai đã tạo Các trường
lệ phí hải quan nhưng bị sai hợp quy định
(Quy định tại tại điểm 4,
điểm 2.1, 2.2 điều 8
điều 7)
Cam kết báo cáo tình hình sử dụng Biên lai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, doanh nghiệp chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.

……….,ngày………tháng………năm………
Nơi nhận: Người lập biểu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- Cơ quan HQ nơi Doanh nghiệp mở tờ khai hải quan;
(Ký, ghi rõ họ tên) Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản