Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Chia sẻ: meomaythongminh

Tài liệu tham khảo Mẫu số : BC- 26 / HĐ Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (Kể cả hoá đơn do đơn vị, cá nhân tự in)

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

 

  1. M ẫu số : BC- 26 / HĐ Mẫ u báo cáo t í n h h ì nh sử dụ ng hoá đơn (Kể cả hoá đơn do đơn vị, cá nhân tự in) Tháng..........năm 200..... Tên đơn vị:..................................................... Điện thoại:............. Mã số thuế: ......... ......... Địa chỉ:........................................................ Đơn vị tính: số S Tên hoá đơn Mẫu Số hoá đơn lĩnh Số hoá đơn sử dụng, mất, trả lại Số còn Ghi chú TT số Tháng trước Số mới lĩnh hoặc Cộng Số đã Xoá bỏ Mất Số Cộng lại còn lại đăng ký sử dụng sử dụng nộp trả lại Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. ..........,ngày.........tháng.........năm......... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) .
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản