Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm; Dự kiến 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Chia sẻ: pretty1

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm; Dự kiến 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được...

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm; Dự kiến 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện thoại TP.HCM, ngày tháng năm
Mã số Quản lý Lao động của đơn vị:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM /6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC CẢ NĂM ... )
VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM /6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM )

Kính gửi: - Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10

Lao động Phân lọai theo trình độ
Trong đó Cao
CNKT Sơ cấp
STT Nội dung LĐ có HK ĐH trở đẳng - CNKT CNKT
Tổng LĐ Nữ bậc 4 trở nghiệp LĐPT
tỉnh, TP lên Trung bậc 2-3 bậc 1
lên vụ
khác cấp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tổng số lao động có
I
mặt đầu kỳ
Số lao động tăng,
II
giảm trong kỳ
1 Số lao động tăng
2 Số lao động giảm
Trong đó:
a Nghỉ hưu
b Thôi việc, mất việc làm
Sa thải do kỷ luật lao
c
động
d Lý do khác
Số lao động có mặt
III
cuối kỳ
Số lao động có giao kết
HĐLĐ
Trong đó hình thức hợp
đồng lao động
Không xác định thời
1
hạn
Xác định thời hạn từ
2
12-36 tháng
3 Thời hạn dưới 12 tháng
Dự kiến tuyển lao
động 6 tháng đầu
IV
năm/cuối năm (hoặc
cả năm)
Tổng số lao động dự
1
kiến tuyển
2 Hình thức tuyển
a Tự tuyển
Thông qua tổ chức
b
GTVL
Ngành nghề dự kiến
tuyển (ghi rõ tên các
ngành nghề doanh
3
nghiệp cần tuyển. VD:
Điện tử, kế toán,
may…)

Chú ý: - Từ cột 6 đến cột 12: ghi số lượng người dự kiến tuyển mới theo trình độ nghề nghiệp.
- Cột 6+7+8+9+10+11+12 phải bằng cột 3
(Thời gian nộp chậm nhất vào 10/7 và 05/01 của năm kế tiếp)

Người lập biểu Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản