MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chia sẻ: duahau0hat

MẪU SỐ 19: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

MẪU SỐ 19: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.


TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
CHỨC NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


………, ngày … tháng … năm …
Số: /
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU
NĂM……..(HOẶC NĂM……..)

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………

1. Doanh nghiệp, tổ chức:................................ .................

2. Địa chỉ:................................ ................................ .........

3. Điện thoại:................................ ................................ ....

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ..........................

5. Cơ quan cấp: ................................ ................................ Ngày cấp: .......................

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ................................ ................................ .........
7. Tổng số lao động (bao gồm người nước ngoài và lao động Việt Nam): ................

Báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài 6 tháng đầu năm ………(hoặc
năm……….), cụ thể như sau:


S Tên Giới Nă Qu Số Trình độ Vị trí công Mứ Thời Cấp giấy Chư Số
ố ngư tính m ốc hộ chuyên môn việc hạn a lần
c phép lao
T ời sin tịc chi lươ giao động đượ đã
T nư h h ếu kết
ng c gia
ớc tru hợp cấp hạn
ng đồng
ngo GP GP
LĐ LĐ
ài bìn lao
h động


T Ng Kinh Kh TG Kỹ Kh Dư T Khô Đã Đã
Na N
mữ ừ hệ nghi ác Đ, thu ác ới ừ ng cấp nộp
đạ nhâ ệm PT ật 1 1- thuộ GPL hồ
GĐ qu nă 3 Đ sơ
i n làm c
h nhữ việc GĐ, ản m nă diện (ghi tại
ọc ng (>=5 m cấp theo cơ
PG lý
tr ngà năm Đ GP số qua
ở nh LĐ GPL n
)
Đ) cấp
lê ngh
nề GP

truy
ền
thố
ng12 345 6 789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tổ x x x x xxx x x x xx xx x x x x x
ng
Ngày tháng năm
Đại diện người sử dụng lao động
Nơi nhận:
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản