MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
420
lượt xem
58
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU SỐ 19: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

  1. MẪU SỐ 19: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CHỨC NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày … tháng … năm … Số: / BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM……..(HOẶC NĂM……..) Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……………… 1. Doanh nghiệp, tổ chức:................................ ................. 2. Địa chỉ:................................ ................................ ......... 3. Điện thoại:................................ ................................ .... 4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .......................... 5. Cơ quan cấp: ................................ ................................ Ngày cấp: ....................... 6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ................................ ................................ .........
  2. 7. Tổng số lao động (bao gồm người nước ngoài và lao động Việt Nam): ................ Báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài 6 tháng đầu năm ………(hoặc năm……….), cụ thể như sau: S Tên Giới Nă Qu Số Trình độ Vị trí công Mứ Thời Cấp giấy Chư Số ố ngư tính m ốc hộ chuyên môn việc hạn a lần c phép lao T ời sin tịc chi lươ giao động đượ đã T nư h h ếu kết ng c gia ớc tru hợp cấp hạn ng đồng ngo GP GP LĐ LĐ ài bìn lao h động T Ng Kinh Kh TG Kỹ Kh Dư T Khô Đã Đã Na N mữ ừ hệ nghi ác Đ, thu ác ới ừ ng cấp nộp đạ nhâ ệm PT ật 1 1- thuộ GPL hồ GĐ qu nă 3 Đ sơ i n làm c h nhữ việc GĐ, ản m nă diện (ghi tại ọc ng (>=5 m cấp theo cơ PG lý tr ngà năm Đ GP số qua ở nh LĐ GPL n ) Đ) cấp lê ngh nề GP LĐ truy ền thố
  3. ng 12 345 6 789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tổ x x x x xxx x x x xx xx x x x x x ng Ngày tháng năm Đại diện người sử dụng lao động Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Như trên; - Lưu đơn vị.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản