MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chia sẻ: duahau0hat

MẪU SỐ 18: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

MẪU SỐ 18: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TỈNH…….. NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BINH VÀ XÃ HỘI ---------------


………, ngày … tháng … năm …
Số: /LĐTBXH-BC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU
NĂM…………(HOẶC NĂM……)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)Tổng Tổng số
số người Hình thức làm việc của người nước
Trình độ chuyên môn Vị trí công việc
nước ngoài

Tên
(bao ngoài
Số
đơn
gồm
TT
vị
người Số LĐ Số LĐ Số LĐ Số Số Từ Nghệ Kinh
TGĐ, Kỹ
nước LĐ LĐ Khác đại nhân nghiệmKhác
Nam Nữ làm làm di Khá
PTCĐ thuật
ngoài việc việc chuyển chào làm học những làm
GĐ, quản
và theo nội bộ bán việc trở ngành việc
theo
LĐ HĐLĐ hợp doanh dịch cho lên nghề (>=5 PGĐ lý
Việt đồng nghiệp vụ tổ truyền năm)
chức thống
Nam) (không
phải PCP
HĐLĐ) nước
ngoài
tại
Việt
Nam


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


I Trong
KCN,
KCX1 Công
ty2 Công
ty… ……


II Trong
KCN,
KCX1 Công
ty


2 Công
ty


… ……Tổng x x x x x x x x x x x x x x x x


- Nêu rõ số lượng người nước ngoài theo quốc tịch được chia thành Châu Âu,
Châu Á, Châu Mỹ, Châu Đại Dương.

- Nêu rõ số người nước ngoài làm việc tại các gói thầu hoặc dự án do nhà thầu
nước ngoài trúng thầu (tên gói thầu hoặc dự án, số lượng, quốc tịch, trình độ, vị trí
công việc), số người đã được cấp giấy phép lao động, số người không thuộc đối
tượng cấp giấy phép lao động và số người chưa thực hiện cấp giấy phép lao động
(số người nước ngoài lao động phổ thông, số người đang làm các thủ tục cấp giấy
phép lao động).
Ngày tháng năm
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh
Nơi nhận:
và Xã hội
- Như trên;
- Lưu Sở LĐTBXH. (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản