MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

Chia sẻ: duahau0hat

MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.


TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TƯ NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


………, ngày … tháng … năm …
Số: /
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI
NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM………

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……………

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa ………………và nhà thầu…………….. để thực hiện
gói thầu…………… thuộc dự án………….. thực hiện tại ……….., Chủ đầu t ư
…………báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại nhà
thầu……….., cụ thể như sau:S Tê Giới N Q H V Trình độ Thời Kh Cấp giấy C
n tính uố chuyên gian ôn phép lao
ố ă ộ ị hư
T ng m c ch tr môn làm g a
động
T ười si tịc iế í việc th đư
n h u cô uộ
nư ợc
T Ng Ki BK
N N N N N
h n c cấ
ớc
ừ hệ ắ ết
nh
a gà gà gà

ng g diệ p
đ nh ng t th
m y y y
oài vi n gi
ạ hiệ đ
ân ú cấ gi cấ
cấ
ệc ấy

i nh m c p a p
p ph
ữn
h là u gi hạ lại
giấ ép
ọ g m n gi
ấy
y la
việ
c ng p gi ấy
ph o
tr àn c hé ấy p
ép độ
ở h (>= p p hé
lao ng
l ng 5 la hé p
độ
hề nă
ê o p la
ng
n tru m) la o
độ
yề ng o độ
n độ ng
th ng
ốn
g1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18
2 3
TỔ
N x x x x x x
G
Ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
Nơi nhận:
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản