MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
3
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

  1. MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TƯ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày … tháng … năm … Số: / BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM……… Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………… Căn cứ hợp đồng đã ký giữa ………………và nhà thầu…………….. để thực hiện gói thầu…………… thuộc dự án………….. thực hiện tại ……….., Chủ đầu t ư …………báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại nhà thầu……….., cụ thể như sau: S Tê Giới N Q H V Trình độ Thời Kh Cấp giấy C n tính uố chuyên gian ôn phép lao ố ă ộ ị hư T ng m c ch tr môn làm g a động T ười si tịc iế í việc th đư
  2. n h u cô uộ nư ợc T Ng Ki BK N N N N N h n c cấ ớc ừ hệ ắ ết nh a gà gà gà ữ ng g diệ p đ nh ng t th m y y y oài vi n gi ạ hiệ đ ân ú cấ gi cấ cấ ệc ấy ầ i nh m c p a p p ph ữn h là u gi hạ lại giấ ép ọ g m n gi ấy y la việ c ng p gi ấy ph o tr àn c hé ấy p ép độ ở h (>= p p hé lao ng l ng 5 la hé p độ hề nă ê o p la ng n tru m) la o độ yề ng o độ n độ ng th ng ốn g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 2 3
  3. TỔ N x x x x x x G Ngày tháng năm ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Như trên; - Lưu đơn vị.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản