MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

Chia sẻ: duahau0hat

MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

 

  1. MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TƯ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày … tháng … năm … Số: / BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM……… Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………… Căn cứ hợp đồng đã ký giữa ………………và nhà thầu…………….. để thực hiện gói thầu…………… thuộc dự án………….. thực hiện tại ……….., Chủ đầu t ư …………báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại nhà thầu……….., cụ thể như sau: S Tê Giới N Q H V Trình độ Thời Kh Cấp giấy C n tính uố chuyên gian ôn phép lao ố ă ộ ị hư T ng m c ch tr môn làm g a động T ười si tịc iế í việc th đư
  2. n h u cô uộ nư ợc T Ng Ki BK N N N N N h n c cấ ớc ừ hệ ắ ết nh a gà gà gà ữ ng g diệ p đ nh ng t th m y y y oài vi n gi ạ hiệ đ ân ú cấ gi cấ cấ ệc ấy ầ i nh m c p a p p ph ữn h là u gi hạ lại giấ ép ọ g m n gi ấy y la việ c ng p gi ấy ph o tr àn c hé ấy p ép độ ở h (>= p p hé lao ng l ng 5 la hé p độ hề nă ê o p la ng n tru m) la o độ yề ng o độ n độ ng th ng ốn g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 2 3
  3. TỔ N x x x x x x G Ngày tháng năm ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Như trên; - Lưu đơn vị.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản