MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

Chia sẻ: tuanloc_muido

BIỂU MẪU BỔ SUNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính) Biểu số 12 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

 

  1. Biểu số 12 TỈNH (THÀNH PHỐ) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG Kinh phí 2011 2012 Đơn Dự chuyển Dự Thực Dự Thực Nội dung vị kiến STT nguồn từ hiện hiện toán toán tính 2010 sang 2013 2011 (*) A B 1 2 3 4 5 6 7 Bảo hiểm y tế cho 1 người nghèo người - Đối tượng trđ - Kinh phí Bảo hiểm y tế cho 2 trẻ em dưới 6 tuổi người - Đối tượng trđ - Kinh phí Bảo hiểm y tế cho 3 người cận nghèo người - Đối tượng trđ - Kinh phí Bảo hiểm y tế cho 4 học sinh, sinh viên người - Đối tượng trđ - Kinh phí Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ 5 lâm, ngư, diêm nghiệp người - Đối tượng trđ - Kinh phí (*) Áp dụng đối với BHYT cho người nghèo …., ngày ….. tháng …. năm 2012 TM. Ủy ban nhân dân tỉnh (TP) Chủ tịch
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản