MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Chia sẻ: thewalkingdead

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


(Tên đơn vị):........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Số:........................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Kính gửi: Tổng Cục Thuỷ sản/Cục Chăn nuôi

Sở NN và PTNT
Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo cáo tình hình xuất, nhập khẩu
thức ăn chăn nuôi của đơn vị trong thời gian……năm 20.. như sau:

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại/Fax/email:……………………………………………………………..

1. Đối với hàng xuất khẩu
Đơn giá * (đ/kg)
Số Nước
TT Tên sản phẩm nhập
lượng
Tháng
Tháng Tháng
(tấn) khẩu
……… ……..
……


1


2Tổng cộng


* giá bán tại cảng của bên bán

Ghi chú (nếu có)
2. Đối với hàng nhập khẩu


Đơn giá * (đ/kg)
Xuất xứ
Tên sản Số lượng
(nước
TT
phẩm (tấn)
XK) Tháng 1 Tháng … Tháng …


1
2
Tổng cộng
* giá giao tại cảng của bên mua

Những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị (nếu có)
………..ngày tháng năm 20

Đại diện đơn vị

(ký tên/đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản