Mẫu báo cáo tổng hợp thu 2% bảo hiểm xã hội để lại đơn vị

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
130
lượt xem
22
download

Mẫu báo cáo tổng hợp thu 2% bảo hiểm xã hội để lại đơn vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tổng hợp thu 2% bảo hiểm xã hội để lại đơn vị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tổng hợp thu 2% bảo hiểm xã hội để lại đơn vị

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI ……. BẢO HIỂM XÃ HỘI ……. BÁO CÁO TỔNG HỢP THU 2% BHXH ĐỂ LẠI Đ Quý ……………… năm……………… Số Tên đơn vị Mã đơn vị Tổng quỹ lương TT Trong kỳ Luỹ kế 1 2 3 4 5 A Đối tượng cùng tham gia BHYT, BHTN, BHXH I HCSN, đảng, đoàn thể a Hưởng ngân sách TW … Đơn vị …. b Hưởng ngân sách địa phương … Đơn vị …. II Ngoài công lập III Doanh nghiệp Nhà nước IV Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế V DN có vốn đầu tư nước ngoài VI Doanh nghiệp ngoài quốc doanh VII Hợp tác xã VIII Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác IX Tổ chức khác và cá nhân B Chỉ tham gia BHXH I Lao động có thời hạn ở nước ngoài II Phu nhân, phu quân III Đơn vị tạm dừng đóng C Khác Người lập biểu Phụ trách thu Phụ trách KHTC (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  2. U 2% BHXH ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ …… năm……………… Mẫu số: 11c-TBH (Ban hành kèm theo CV số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH VN) đơn vị: đồng 2% BHXH ®Ĩ l¹i Tổng số phải thu Ghi thu 2% BHXH phải ®¬n vÞ BHXH 20% 2%BHXH nộp Trong kỳ Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế 6 7 8 9 10 Ngày….. tháng ….. năm ........… Phụ trách KHTC Giám đốc BHXH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản