Mẫu báo cáo tổng kết năm học

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
1.404
lượt xem
71
download

Mẫu báo cáo tổng kết năm học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 569/PGD&ĐT-GDTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện Trần Văn Thời, ngày 27 tháng 4 năm 2010 V/v: Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 về giáo dục thường xuyên. Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Thực hiện Công văn số 1878/BGD&ĐT-GDTX ngày 12/4/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên. Thực hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tổng kết năm học

 1. UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện Trần Văn Thời, ngày 27 tháng 4 năm 2010 Số: 569/PGD&ĐT-GDTX V/v: Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 về giáo dục thường xuyên. Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Thực hiện Công văn số 1878/BGD&ĐT-GDTX ngày 12/4/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên. Thực hiện Công văn Số: 485/SGD&ĐT-GDTX ngày 20/4/2010 của Giám đốc SGD-ĐT Cà Mau, báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 về giáo dục thường xuyên. Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc TTHTCĐ báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau: 1. Yêu cầu chung: Ngoài những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDTX, các đơn vị căn cứ kế hoạch số 1495/KH-SGD&ĐT ngày 11/8/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010; Văn bản số 1599/SGD&ĐT-GDTX ngày 07/9/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo khác của Phòng GD-ĐT để đánh giá tổng kết năm học 2009 – 2010. 2. Các TTHTCĐ xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 gửi về Phòng GD&ĐT . Nội dung báo cáo gồm hai phần: - Báo cáo tổng hợp (theo mẫu gửi kèm) - Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu mẫu gửi kèm), cụ thể: Các biểu số 1a, b, c, d, e Để đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất số liệu thống kê chung của ngành GDTX, Phòng GD-ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo đúng quy định tại các mẫu, biểu kèm theo. (hoặc vào địa chỉ http://violet.vn/tranvanthoi để tải mẫu báo cáo này) 1
 2. Các báo cáo gửi về hộp thư điện tử: ngocbaoanh09@Gmail.com đồng thời gửi bằng công văn về Phòng GD&ĐT. (báo cáo đóng thành tập gửi về đ/c Nguyễn Văn Ngọc tổng hợp nộp về Phòng GDTX Sở GD-ĐT) 3. Thời hạn gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 19/5/2010. Trưởng Phòng GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các TTHTCĐ tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo đúng yêu cầu tại công văn này. TRƯỞNG PHÒNG Nơi nhận : - Như trên kính gửi; - Lưu VT. ………………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị gửi báo cáo: …............................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………., ngày …. tháng …. năm 2010 Số: ………/BC- BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 2
 3. A. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010 I. Đánh giá chung Nêu tổng quan về đặc điểm, thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ quan) của địa phương trong năm học 2009-2010; khái quát về thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, những thành quả quan trọng, nổi bật đạt được trong năm học này. II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 1. Những kết quả đã đạt được: Bám sát 8 nhiệm vụ cụ thể trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với GDTX tại công văn số 1599/SGD&ĐT-GDTX ngày 07/9/2009 và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, yêu cầu của địa phương để đánh giá. Đối với mỗi nhiệm vụ, nêu rõ những biện pháp đã thực hiện trong tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, tổ chức, quản lý, ... ; nêu cụ thể (định lượng) những thành quả, kết quả đã đạt được trong năm học này, so với chỉ tiêu (mục tiêu nhiệm vụ đặt ra) và so sánh với năm học trước) những biện pháp mang lại hiệu quả; những hạn chế, yếu kém, nguy ên nhân. 2. Bài học kinh nghiệm III. Kết luận chung Nêu những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, ... qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ năm học. B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011 Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2009-2010 của ngành và tình hình cụ thể của địa phương, các đơn vị đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010- 2011 đối với GDTX. C. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Nơi nhận: - 3
 4. 4
 5. UBND XÃ …………………………… Biểu số 1a TRUNG TÂM HTCĐ BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Năm học 2009 – 2010 1/ Số liệu về các lớp XMC, sau XMC, Bổ túc THCS Học viên XMC Học viên sau XMC Học viên Bổ túc THCS Thành phần Thành phần Thành phần Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lớp Số HV Ngoài độ Ngoài Ngoài Nữ D.Tộc Nữ D.Tộc Nữ D.Tộc tuổi độ tuổi độ tuổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2/ Số liệu về CMC Số xã, Số xã, Tỉ lệ Nhóm tuổi 15 – 25 Nhóm tuổi 26 – 35 Nhóm tuổi 36 – 46 phường, phường, % 1
 6. Số Số người Số người Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ % người biết chữ biết chữ biết chữ Nữ Dân tộc Nữ dân tộc 3/ Số liệu về Trung tâm học tập cộng đồng Nghề ngắn hạn(*) Chuyên đề(**) Cán bộ của các TT HTCĐ Số lượt Số xã, Số Tỉ lệ người học phường, Ban Giám đốc Cán bộ, nhân viên Số lớp Học viên Số lớp Học viên TTHTCĐ % trong thị trấn TTHTCĐ Tổng số Nữ Tổng số Nữ …………………………………., ngày tháng năm 2010 GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU 2
 7. * Ghi chú ( mục 1, 3): - Tiêu chuẩn về CBQL, GV của TTHTCĐ: căn cứ các Điều 12, 13, 14, 19 của Quy chế tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ ban hành theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008. - Các cột 5, 10, 15: HV ngoài độ tuổi là từ 36 trở lên; (*): là số lớp, số người học nghề tại các TTHTCĐ trong năm học 2009-2010; (**) là số lớp, số lượt người học chuyên đề tại các TTHTCĐ trong năm học 2009 – 2010. UBND XÃ………………………… BÁO CÁO SỐ LIỆU TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRUNG TÂM HTCĐ Năm học 2009 - 2010 (Tính từ tháng 6/2009 đến thời điểm báo cáo) Biểu số 1b Số: ……./BC-PGD TT Tên Số Số Nữ DT/ Học viên các lớp học lớp HV nữ TTHTCĐ 3
 8. Thời sự, GD - ĐT KH - KT Y tế Nghề VH - TT P.Luật Số Số Số Số Số Số DT/ DT/ DT/ DT/ DT/ DT Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ HV HV HV HV HV HV 1 2 3 4 5 6 ….. …………………….., ngày …. tháng ….. năm 2010 GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU 4
 9. Ghi chú: Bảng tổng hợp số liệu TTHTCĐ nhập số liệu vào File tạo sẵn kèm theo các biểu mẫu này UBND XÃ ……………………………………… TRUNG TÂM HTCĐ Biểu số1c 5
 10. THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Ngày, tháng, Chức danh TTHTCĐ Đơn vị hiện Ban Giám Chức vụ ở năm thành Địa điểm đặt TT xã, phường, thị trong đang công Điện thoại TTHTCĐ đốc đơn vị lập theo QĐ trấn tác TTHTCĐ số …….. 6
 11. - Phô tô quyết định thành lập TTHTCĐ gửi kèm theo báo cáo này. * Ghi chú: - Các tiêu chuẩn của Ban Giám đốc căn cứ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. …………………, ngày …… tháng …… năm 2010 GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU UBND XÃ …………………………… BÁO CÁO THỐNG KÊ TRUNG TÂM HTCĐ MỞ CÁC LỚP XMC, sau XMC, PCGD THCS Năm học 2009 - 2010 (Tính từ tháng 6/2009 đến thời điểm báo cáo) Biểu số1d 7
 12. Thời gian Đơn vị Lên Dân TT Lớp Số HV Nữ lớp Địa điểm mở lớp (xã, phường, thị tộc/nữ Khai giảng Kết thúc (TN) trấn) XMC mức … Sau XMC 6 1 7 8 9 XMC mức … Sau XMC 6 2 7 8 9 8
 13. XMC mức … Sau XMC 6 3 7 8 9 … … … *. Lưu ý: Thống kê theo thứ tự liên tục từng lớp (VD: 6A, 6B …, 7A, 7B …, 8A, 8B …, 9A, 9B …) theo các xã, phường, thị trấn …………………………, ngày …… tháng …… năm 2010 GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU UBND XÃ ……………………… 9
 14. TRUNG TÂM HTCĐ Mẫu 1e THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TRONG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT Năm học 2009 - 2010 Đội ngũ cán bộ quản Đội ngũ giáo viên biệt ĐN báo cáo viên, cộng tác Cơ sở vật chất Tên Tổng lý phái viên Trung số TT TT có TT có TT có tâm CB, Tổng Tổng Dân Dân Dân Nữ Tổng số Nữ Nữ trụ sở tủ sách thiết bị GV HTCĐ số tộc tộc số tộc riêng riêng riêng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 10
 15. Tổng cộng: Ghi chú: Cột (13): đánh dấu TTHTCĐ có trụ sở độc lập ..; Cột (14): đánh dấu TTHTCĐ có thư viện hoặc tủ sách độc lập; Cột (15) đánh dấu TTHTCĐ đã được trang bị (loa đài, đầu đĩa, tivi… độc lập ). …………………………, ngày …… tháng …… năm 2010 GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản