Mẫu báo cáo tổng kết năm học

Chia sẻ: ctnhukieu9

UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 569/PGD&ĐT-GDTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện Trần Văn Thời, ngày 27 tháng 4 năm 2010 V/v: Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 về giáo dục thường xuyên. Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Thực hiện Công văn số 1878/BGD&ĐT-GDTX ngày 12/4/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên. Thực hiện...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tổng kết năm học

UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huyện Trần Văn Thời, ngày 27 tháng 4 năm 2010
Số: 569/PGD&ĐT-GDTX

V/v: Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010

về giáo dục thường xuyên.

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Trần Văn Thời.

Thực hiện Công văn số 1878/BGD&ĐT-GDTX ngày 12/4/2010 của Bộ GD&ĐT về việc
Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Công văn Số: 485/SGD&ĐT-GDTX ngày 20/4/2010 của Giám đốc SGD-ĐT Cà
Mau, báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 về giáo dục thường xuyên.

Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường
xuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc TTHTCĐ báo cáo tổng kết năm học
2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung: Ngoài những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
đến GDTX, các đơn vị căn cứ kế hoạch số 1495/KH-SGD&ĐT ngày 11/8/2009 của Sở GD&ĐT Cà
Mau về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010; Văn bản số 1599/SGD&ĐT-GDTX
ngày 07/9/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 –
2010 đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo khác của Phòng GD-ĐT để đánh giá tổng kết năm học
2009 – 2010.

2. Các TTHTCĐ xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 gửi về Phòng GD&ĐT .
Nội dung báo cáo gồm hai phần:

- Báo cáo tổng hợp (theo mẫu gửi kèm)

- Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu mẫu gửi kèm), cụ thể: Các biểu số 1a, b, c, d, e

Để đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất số liệu thống kê chung của ngành GDTX, Phòng
GD-ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo đúng quy định tại các mẫu, biểu kèm theo. (hoặc vào địa
chỉ http://violet.vn/tranvanthoi để tải mẫu báo cáo này)

1
Các báo cáo gửi về hộp thư điện tử: ngocbaoanh09@Gmail.com đồng thời gửi bằng công văn
về Phòng GD&ĐT. (báo cáo đóng thành tập gửi về đ/c Nguyễn Văn Ngọc tổng hợp nộp về Phòng
GDTX Sở GD-ĐT)

3. Thời hạn gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 19/5/2010.

Trưởng Phòng GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các TTHTCĐ tổ chức triển khai thực hiện và báo
cáo đúng yêu cầu tại công văn này.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :

- Như trên kính gửi;

- Lưu VT.
………………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Đơn vị gửi báo cáo: …............................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…………., ngày …. tháng …. năm 2010
Số: ………/BC-BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
2
A. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010

I. Đánh giá chung

Nêu tổng quan về đặc điểm, thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ quan) của địa
phương trong năm học 2009-2010; khái quát về thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, những thành
quả quan trọng, nổi bật đạt được trong năm học này.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010

1. Những kết quả đã đạt được:

Bám sát 8 nhiệm vụ cụ thể trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010
đối với GDTX tại công văn số 1599/SGD&ĐT-GDTX ngày 07/9/2009 và nhiệm vụ khác
theo chỉ đạo, yêu cầu của địa phương để đánh giá.

Đối với mỗi nhiệm vụ, nêu rõ những biện pháp đã thực hiện trong tham mưu, phối
hợp, chỉ đạo, tổ chức, quản lý, ... ; nêu cụ thể (định lượng) những thành quả, kết quả đã đạt
được trong năm học này, so với chỉ tiêu (mục tiêu nhiệm vụ đặt ra) và so sánh với năm học
trước) những biện pháp mang lại hiệu quả; những hạn chế, yếu kém, nguy ên nhân.

2. Bài học kinh nghiệm

III. Kết luận chung

Nêu những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, ... qua
thực tiễn thực hiện nhiệm vụ năm học.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2009-2010 của ngành và tình
hình cụ thể của địa phương, các đơn vị đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010-
2011 đối với GDTX.

C. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
Nơi nhận:

-


3
4
UBND XÃ ……………………………
Biểu số 1a
TRUNG TÂM HTCĐBÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2009 – 20101/ Số liệu về các lớp XMC, sau XMC, Bổ túc THCSHọc viên XMC Học viên sau XMC Học viên Bổ túc THCS

Thành phần Thành phần Thành phần

Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lớp Số HV
Ngoài độ Ngoài Ngoài
Nữ D.Tộc Nữ D.Tộc Nữ D.Tộc
tuổi độ tuổi độ tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2/ Số liệu về CMCSố xã, Số xã, Tỉ lệ Nhóm tuổi 15 – 25 Nhóm tuổi 26 – 35 Nhóm tuổi 36 – 46
phường, phường, %
1
Số
Số người Số người
Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ %
người
biết chữ biết chữ
biết chữ
Nữ

Dân tộc

Nữ dân
tộc3/ Số liệu về Trung tâm học tập cộng đồngNghề ngắn hạn(*) Chuyên đề(**)
Cán bộ của các TT HTCĐ
Số lượt
Số xã,
Số Tỉ lệ người học
phường, Ban Giám đốc Cán bộ, nhân viên Số lớp Học viên Số lớp Học viên
TTHTCĐ % trong
thị trấn
TTHTCĐ Tổng số Nữ Tổng số Nữ
…………………………………., ngày tháng năm 2010

GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU
2
* Ghi chú ( mục 1, 3): - Tiêu chuẩn về CBQL, GV của TTHTCĐ: căn cứ các Điều 12, 13, 14, 19 của Quy chế tổ chức và hoạt
động của các TTHTCĐ ban hành theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008.

- Các cột 5, 10, 15: HV ngoài độ tuổi là từ 36 trở lên; (*): là số lớp, số người học nghề tại các TTHTCĐ trong năm học
2009-2010; (**) là số lớp, số lượt người học chuyên đề tại các TTHTCĐ trong năm học 2009 – 2010.UBND XÃ…………………………
BÁO CÁO SỐ LIỆU TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
TRUNG TÂM HTCĐ Năm học 2009 - 2010 (Tính từ tháng 6/2009 đến thời điểm báo cáo)Biểu số 1b

Số: ……./BC-PGD
TT Tên Số Số Nữ DT/ Học viên các lớp học
lớp HV nữ
TTHTCĐ


3
Thời sự,
GD - ĐT KH - KT Y tế Nghề VH - TT
P.Luật

Số Số Số Số Số Số
DT/ DT/ DT/ DT/ DT/ DT
Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ
nữ nữ nữ nữ nữ nữ
HV HV HV HV HV HV

1

2

3

4

5

6

…..
…………………….., ngày …. tháng ….. năm
2010

GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU
4
Ghi chú: Bảng tổng hợp số liệu TTHTCĐ nhập số liệu vào File tạo sẵn kèm theo các biểu mẫu này
UBND XÃ ………………………………………

TRUNG TÂM HTCĐ
Biểu số1c
5
THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNGNgày, tháng,
Chức danh
TTHTCĐ Đơn vị hiện
Ban Giám Chức vụ ở năm thành Địa điểm đặt
TT xã, phường, thị trong đang công Điện thoại
TTHTCĐ
đốc đơn vị lập theo QĐ
trấn tác
TTHTCĐ
số ……..
6
- Phô tô quyết định thành lập TTHTCĐ gửi kèm theo báo cáo này.
* Ghi chú:

- Các tiêu chuẩn của Ban Giám đốc căn cứ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ ban hành
theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.…………………, ngày …… tháng …… năm 2010

GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU
UBND XÃ …………………………… BÁO CÁO THỐNG KÊ

TRUNG TÂM HTCĐ MỞ CÁC LỚP XMC, sau XMC, PCGD THCS Năm học 2009 - 2010

(Tính từ tháng 6/2009 đến thời điểm báo cáo)
Biểu số1d
7
Thời gian
Đơn vị Lên
Dân
TT Lớp Số HV Nữ lớp Địa điểm mở lớp
(xã, phường, thị
tộc/nữ Khai giảng Kết thúc
(TN)
trấn)

XMC mức


Sau XMC

6
1

7

8

9

XMC mức


Sau XMC

6
2

7

8

9


8
XMC mức


Sau XMC

6
3

7

8

9

… … …*. Lưu ý: Thống kê theo thứ tự liên tục từng lớp (VD: 6A, 6B …, 7A, 7B …, 8A, 8B …, 9A, 9B …) theo các xã, phường, thị trấn

…………………………, ngày …… tháng …… năm 2010

GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU
UBND XÃ ………………………

9
TRUNG TÂM HTCĐ

Mẫu 1e


THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀM VIỆC

TRONG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2009 - 2010Đội ngũ cán bộ quản Đội ngũ giáo viên biệt ĐN báo cáo viên, cộng tác
Cơ sở vật chất
Tên Tổng lý phái viên
Trung số
TT TT có TT có TT có
tâm CB, Tổng Tổng
Dân Dân Dân
Nữ Tổng số Nữ Nữ trụ sở tủ sách thiết bị
GV
HTCĐ số tộc tộc số tộc
riêng riêng riêng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
10
Tổng cộng:Ghi chú: Cột (13): đánh dấu TTHTCĐ có trụ sở độc lập ..; Cột (14): đánh dấu TTHTCĐ có thư viện hoặc tủ sách độc lập;

Cột (15) đánh dấu TTHTCĐ đã được trang bị (loa đài, đầu đĩa, tivi… độc lập ).…………………………, ngày …… tháng …… năm 2010

GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản