Mẫu BÁO CÁO TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Chia sẻ: voigiay

Mẫu số 11 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Nội dung Text: Mẫu BÁO CÁO TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Mẫu số 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30
tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ BÁO CÁO

––––––– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………../BC-
BÁO CÁO

TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
I- HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

1. Tên người (tổ chức) sử dụng
đất:.....................................................................................

2. Địa chỉ khu đất: Thửa đất số:............... , Tờ bản đồ địa chính số:.............................
thuộc ấp………………..................., xã (thị trấn,
phường)...................................huyện....................................., tỉnh An Giang.

3. Tổng diện tích đang quản lý, sử dụng:.................................................. m2 ; trong đó:

3.1. Diện tích đất đang trực tiếp sử dụng:...............................................................m234
3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:............................ …………………....m2

3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:.................................... …………………...m2

3.4. Diện tích đất có tranh
chấp:...................................................................................m2

3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang
làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ: ............................................…..m2

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:................................................................................m2

3.7. Diện tích khác:....................................................................................................m2

4. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà người sử dụng đất đang trực tiếp sử dụng:


Nhà hoặc công trình xây dựng khác Cây rừng, cây lâu năm


Loại nhà,
Diện tích đất Diện tích có
Số tầng Kết cấu Loại cây
xây dựng (m2) cây (m2)
công trình
35
II. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT

- Do tiếp quản của ………………………..…………. năm ……. diện tích ………..m2

- Do nhận bàn giao của ……………………...………. năm ……. diện tích ………..m2

- Do bồi thường thành quả lao động cho …..… người, năm ……. diện tích ………..m2

- Lý do khác: (ghi rõ)
III. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ (ghi các loại giấy tờ về
quyền sử dụng đất hiện có như biên bản bàn giao đất, quyết định giao đất, xác nhận
hoàn tất trả thành quả lao động, chứng từ chi trả thành quả lao động…)

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

4.........................................................................................................................................

5.........................................................................................................................................
IV. CAM KẾT:

- Đã hoàn tất việc bồi thường thành quả lao động cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân
trong khu đất;

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến khu đất;

- Sử dụng đất đúng mục đích theo quy định pháp luật.36
Địa danh, ngày …..... tháng …..... năm…............

Người đứng đầu cơ sở báo cáo
V. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
- Nguồn gốc sử dụng đất:.................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:................................................................

...........................................................................................................................................

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:....................................................................

...........................................................................................................................................

- Tình hình bồi thường thành quả lao động......................................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất:..........................................................................

- Ý kiến đề nghị:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

..............., ngày …..... tháng …..... năm…............
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN........
37
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản