Mẫu BÁO CÁO về việc Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông

Chia sẻ: ctnhukieu9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BA BỂ Số: / BCLĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ba Bể, ngày 12 tháng 4 năm 2011. BÁO CÁO V/v: Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông năm 2011. Thực hiện công văn số 385/GD&ĐT-GDTrH ngày 31 tháng 3 năm 2011của sở giáo dục và đào tạo Bắc kạn về việc sơ kết thực hiện nghị quyết số 32/2007/NQ-CP. Trường PTDT Nội trú Ba Bể báo cáo kết quả thực hiện như sau: I. Đặc điểm tình hình ở đơn...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản