Mẫu BÁO CÁO về việc Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông

Chia sẻ: ctnhukieu9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BA BỂ Số: / BCLĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ba Bể, ngày 12 tháng 4 năm 2011. BÁO CÁO V/v: Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông năm 2011. Thực hiện công văn số 385/GD&ĐT-GDTrH ngày 31 tháng 3 năm 2011của sở giáo dục và đào tạo Bắc kạn về việc sơ kết thực hiện nghị quyết số 32/2007/NQ-CP. Trường PTDT Nội trú Ba Bể báo cáo kết quả thực hiện như sau: I. Đặc điểm tình hình ở đơn...

Nội dung Text: Mẫu BÁO CÁO về việc Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BA BỂ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / BCLĐ Ba Bể, ngày 12 tháng 4 năm 2011.BÁO CÁO

V/v: Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông năm 2011.Thực hiện công văn số 385/GD&ĐT-GDTrH ngày 31 tháng 3 năm 2011của sở giáo dục

và đào tạo Bắc kạn về việc sơ kết thực hiện nghị quyết số 32/2007/NQ-CP. Trường PTDT

Nội trú Ba Bể báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Đặc điểm tình hình ở đơn vị:

- Trường PTDT Nội trú Ba Bể do đặc thù là một trường chuyên biệt học sinh đều là con

em các dân tộc thiểu số, hầu hết học sinh đều sống và hoc tập tại trường. Trong thời gian qua

các tổ chức của nhà trường như: Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đội thiếu niên

trong nhà trường quan tâm đặc biệt đến công tác thực hiện đảm bảo an toàn giao thông năm

2011 và có sự chỉ đạo hoạt động kịp thời.

- Đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường

để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh

chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

- Hầu hết Cán bộ viên chức trong nhà trường có ý thức cao trong việc đảm bảo an toàn

giao thông nhằm để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

II. Các công tác đã làm được:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
Trong năm 2010 và đầu năm 2011, Ban ATGT nhà trường đã tăng cuờng tổ chức các hoạt

động tuyên truyền, giáo dục cho cán bô, giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện tốt

các chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước về TTATGT đường bộ, đặc biệt là lật giao

thông đường bộ sửa đổi… để giảm thiểutai nạn giao thông, tham gia theo đúng quy định của

pháp luật.

Tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh chấp hành nghiêm chỉnh ATGT. Giáo dục cho

học sinh băng hình thức như nói chuyện chuyên đề trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp

thông qua giáo viên chủ nhiệm, phát thanh trong giờ ra chơi..

Tăng cường công tác phố hợp quản lý, giáo dục xử lý học sinh vi phạmTTATGT. Phối

hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, ban chấp hanh Đoàn trường, đội cờ đỏ cộng tác viên của Ban

ATGT để nắm chắc thông tin những học sinh vi phạm ATGT, bàn biện pháp giáo dục và xử

lý kịp thời đối với học sinh vi phạm.

Thành lập đội tuyên truyền măng non xung kích ATGT để hướng dẫn học sinh không tụ

tập lấn chiếm lòng đường trước khu vực trường, khi họp chợ…

Tăng cường sự phối hợp với phụ huynh học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinhở lớp, Hội

PHHS của trường phối hợp với cha mẹ đưa, đón học sinh thực hiện đúng những quy định của

ATGT, kịp thời giáo dục những vi phạm về trật tự ATGT, có biện pháp xử lý kịp thời và phù

hợp với các hành vi vi phạm.

Hàng tuần, hàng tháng tổng kết đánh giá để phê bình những cá nhân, tập thể vi phạm và

tuyên dương những cá nhân, tập thể thự hiện tốt TTATGT trong lễ chào cờ đầu tuần.

Tích hợp vấn đề giáo dục trật tự ATGT để dạy trong các môn học khác để nâng cao ý thức

của học sinh.
Ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp chỉ đạo cho Ban ATGT tổ chức nhiều hoạt động để

tuyên truyền, giáo dục cho CB,GV,HS thực hiện tốt TTATGT, trong đó có một số hoạt động

tiêu biểu như sau:

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập “ Văn minh và An toàn” để giáo dục HS

thực hiện tốt TTATGT từ đầu năm học, có cộng điểm vào thi đua hàng tuần.

- BCH liên đội đã lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đội, các tiết chào cờ đầu tuần chỉ đạo

đội tuyên truyền măng non xây dựng nhiều hoạt cảnh để giúp học sinh dễ hiểu và nhận biết

đúng đắn việc đảm bảo ATGT trong phạm vi nhà trường cũng như phạm vi toàn xã hội.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia mít tinh Hư ởng ứng tháng ATGT vào tháng 9 năm 2010

do Ban ATGT huyện Ba Bể tổ chức.

- Tổ chức kí cam kết cho cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt luật ATGT trong toàn

trường.

2. Kết quả đạt được:

Với những biện pháp và các hoạt động đã làm, ban ATGT đã phân công nhiệm vụ, họp

giao ban để đánh giá tổng kết và đề ra kế hoạch hoạt động tiếp theo nên đã thu được kết quả

khá tốt .

Trong năm 2010 và đầu năm 2011, không có trưong hợp giao viên, học sinh đi xe máy,

hoặc bị công an huyện xử lý báo về cho nhà trường, 100% cán bộ giáo viên và học sinh ký

cam kết thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật và quy định

của nhà trường.

Tình hình học sinh trong trường tham gia giao thông đã có ý thức hơn, ít lấn chiếm phần

đường khác khi tham gia giao thông, ít tụ tập trước cổng trường làm ách tắc giao thông, ảnh

hưởng đến người khác. Giáo viên, phụ huynh, học sinh trong nhà trường đã có ý thức tốt hơn
trong việc thực hiện các chủ trương, Luật giao thông và các Nghị quyết, nghị định của Đảng

và Nhà nước về ATGT. Trong các hoạt động quản lí và tổ chức thực hiện công tác TTATGT.

Tuy nhiên, vẫn có một số tồn tại: Học sinh vẫn còn đi hàng ba hàng bốn khi đi ra chợ

phiên.

Nguyên nhân là do một số học sinh ch ưa có ý thức đầy đủ, đúng đắn về việc chấp hành

luật giao thông, mặc dù đã được tuyên truyền, ký cam kết.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới Ban ATGT sẽ tăng cường tuyên

tuyền giáo dục nâng cao nhận thức cho GV, HS về việc thực hiện tốt ATGT là hạnh phúc của

mỗi người, mỗi nhà; sưu tầm tư liệu thông tin về TTATGT để phát thanh trong giờ ra chơi, tổ

chức thường xuyên các hoạt động ngoài giờ có liên quan đến vấn đề ATGT. Ban ATGT sẽ

củng cố lại hệ thống cộng tác viên theo dõi tình hình thực hiện TTATGT, thay thế những HS

chưa tích cực và làm tròn trách nhiệm đã được giao. Phối hợp với các ban trong trường, chính

quyền địa phương, phụ huynh học sinh để giáo dục và xử lí kiên quyết và thích hợp, hạn chế

tối đa hiện tượng vi phạm của HS. Phát động các lớp làm bản tin ATGT để đưa lên bản tin

của nhà trường. Phối hợp với Công an xã, phường để tổ chức nói chuyện chuyên đề về Luật

ATGT.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT Phòng GDTrH;

- Lưu VT.
Nguyễn Xuân Huyên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản