Mẫu bảo lãnh bảo hành

Chia sẻ: maytreo

Tài liệu tham khảo mẫu bảo lãnh bảo hành

Nội dung Text: Mẫu bảo lãnh bảo hành

Mẫu số 14

(1)
BẢO LÃNH BẢO HÀNH

________, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi: _____________[ghi tên chủ đầu tư ]

(sau đây gọi là “chủ đầu tư”)

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng, ngày tháng ký hợp đồng]

Theo điều khoản về bảo hành của hợp đồng, [ghi tên và địa chỉ của
nhà thầu] (sau đây gọi là “nhà thầu”) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh
ngân hàng để bảo đảm trách nhiệm bảo hành công trình của nhà thầu;

Chúng tôi, [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại [ghi địa chỉ
2)
của ngân hàng( ] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư,
cam kết không hủy ngang thanh toán cho chủ đầu tư một khoản tiền không
vượt quá [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ] khi nhận được văn bản yêu cầu
của chủ đầu tư chứng minh vi phạm của nhà thầu đối với điều khoản về bảo
hành của hợp đồng.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với trách nhiệm
bảo hành mà nhà thầu thực hiện theo ĐKHĐ và các khoản thanh toán mà
ngân hàng thực hiện theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ cho
(3)
đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo hành là thư
bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

(2) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 24 ĐKHĐ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản