Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU BIÊN BẢN GIAO TRẢ TÀI LIỆU

Chia sẻ: | Ngày: pdf 2 p | 24

0
124
views

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hôm nay, hồi: . . . . . giờ . . . . phút ngày. . . . tháng. . . . . năm. . . . . . . . . tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đoàn thanh tra Tài chính theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . . năm. ....

MẪU BIÊN BẢN GIAO TRẢ TÀI LIỆU
Nội dung Text

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO TRẢ TÀI LIỆU Hôm nay, hồi: . . . . . giờ . . . . phút ngày. . . . tháng. . . . . năm. . . . . . . . . t ại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đoàn thanh tra Tài chính theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . . năm. . . . . của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiến hành giao trả tài liệu cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Thành phần gồm có: * Đại diện Đoàn Thanh tra (Bên giao tài liệu): Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Bên nhận tài liệu): Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danh mục các tài liệu Đoàn thanh tra đã giao trả lại đơn vị: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biên bản này được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN TÀI LIỆU ĐOÀN THANH TRA (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản