Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu BIÊN BẢN Họp Hội đồng xét đề nghị khen thưởng thành tích

Chia sẻ: | Ngày: doc 2 p | 35

0
330
views

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, mẫu giấy tờ, hợp đồng

Mẫu BIÊN BẢN Họp Hội đồng xét đề nghị khen thưởng thành tích
Nội dung Text

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hội đồng TĐ-KT… Rạch Giá, ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN Họp Hội đồng xét đề nghị khen thưởng thành tích…. Hôm nay, ngày….tháng… năm 200 tại Hội trường……..Hội đồng Thi đua- Khen thưởng…..tiến hành họp xét khen thưởng thành tích hoàn thành xu ất sắc nhi ệm vụ….của tập thể, cá nhân thuộc….. Thành phần dự họp gồm: 1. Họ và tên………, chức vụ đơn vị công tác. 2. ……………………………………………. 3. ……………………………………………. 4. ……………………………………………. ………………………………………………. - Chủ tọa cuộc họp: ………………………………… - Thư ký cuộc họp: ………………………………… Nội dung: Đ/c…………., chức vụ đơn vị công tác, nêu khái quát nội dung Công văn số………ngày……tháng…….năm của………..về việc…………………. Sau khi tiếp nhận đề nghị khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở. Qua xem xét, đối chiếu với các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy đ ịnh, đ ồng th ời căn cứ báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân; Hội đồng Thi đua-Khen th ưởng……… thống nhất như sau: - Những tập thể, các nhân không khen:……...lý do…………………… - Hạ hình thức khen hoặc danh hiệu thi đua………lý do…………….... - Đề nghị Trung ương khen: + Huân chương Lao động hạng……cho…..tập thể và ………...cá nhân + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho….tập thể và……...cá nhân + Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho…………………………... + Cờ thi đua Chính Phủ cho…………………………………………… - Đề nghị UBND tỉnh khen:………………………………………….. + Cờ thi đua của UBND tỉnh cho…………………………………….... + Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho……………………………. + Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho…………………………….. + Bằng khen của UBND tỉnh cho………….. tập thể và……….cá nhân - Đề nghị ban, ngành đoàn thể Trung ương khen:…………………. - Đề nghị cấp cơ sở khen:…………………………………………….. luat sư Nguyễn Mạnh THuật – http://luatsudongnama.com
  2. Cuộc họp kết thúc vào lúc………cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên h ội đồng./. Chủ tịch HĐ-TĐ……. Thư ký (ký tên, đóng dấu) luat sư Nguyễn Mạnh THuật – http://luatsudongnama.com

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản