Mẫu biên bản họp phòng

Chia sẻ: songngoc

làm thế nào để kinh doanh 1 cách hiệu quả nhất

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mẫu biên bản họp phòng

Cty……………………………………. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
VIEÄT NAM
Phoøng kinh doanh deät may Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh
phuùc

BIEÂN BAÛN
Hoïp ………………………
1. Thôøi gian hoïp:
- Khai maïc: luùc …………………giôø, ngaøy… thaùng …
naêm……
- Ñòa ñieåm:
- Noäi dung:
2. Thaønh phaàn döï hoïp:
- Thaønh vieân:
+ Coù maët:…………………………… treân toång soá:
………………………
+ Vaéng maët:……………………… treân toång soá:
………………………
- Ñaïi bieåu (Khaùch môøi neáu coù):
…………………………………………………………………………………………
……………
- Toång soá ngöôøi tham döï:
…………………………………………………………………………………………
…………………………
3. Chuû trì cuoäc hoïp: (ghi roõ hoï teân, chöùc vuï coâng taùc)
4. Thö kyù cuoäc hoïp: (ghi roõ hoï teân, chöùc vuï coâng taùc)
5. Noäi dung cuoäc hoïp:
a) …………………………………
b) …………………………………
c) …………………………………
…………………………………………
6. Toång keát:
- Ghi yù kieán keát luaän cuûa chuû trì
- Bieåu quyeát :……………% nhaát trí
……………% khoâng nhaát trí
- YÙ kieán baûo löu (neáu coù):
…………………………………………………………………………………………
………………………
7. Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc …………giôø, ngaøy………………thaùng
……………naêm …………………………………
8. Taøi lieäu keøm theo (neáu coù)
- ……………………………………
- ……………………………………

THÖ KYÙ CHUÛ TRÌ
(Kyù ghi roõ hoï teân) (Kyù ghi roõ hoï teân,
ñoùng daáu)
NGÖÔØI THAM DÖÏ (neáu caàn)
1. Nguyeãn Vaên A …………(kyù teân)…………………
2. Nguyeãn Thò B………………………………………………
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


……………………………………………, ngaøy……………
thaùng…………….naêm………………………


BAÛN TÖÔØNG TRÌNH DIEÃN BIEÁN
SÖÏ VIEÄC XAÛY RA

Kính göûi: Giaùm ñoác coâng ty TNHH Thöông maïi Khatoco


Hoï vaø teân (vieát chöõ in hoa):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
Sinh ngaøy………………………………thaùng……………………………
naêm……………………………………………………………………………………
Queâ quaùn:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Nôi ôû hieän
nay……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Trình ñoä chuyeân moân ñöôïc ñaøo taïo:
…………………………………………………………………………………………………………

Coâng vieäc chính hieän ñang ñöôïc ñaûm nhieäm:
………………………………………………………………………………………
Ñôn vò ñang laøm vieäc (Phoøng, chi nhaùnh, toå, nhoùm…)
………………………………………………………………………
Heä soá löông (cô baûn) ñang höôûng:
…………………………………………………………………………………………………………
………
Thôøi ñieåm söï vieäc xaûy ra hoaëc phaùt hieän ngaøy ………………
thaùng………………naêm………………………………
Trình töï dieãn bieán söï vieäc:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………
Nguyeân nhaân daãn ñeán söï vieäc xaûy ra:
…………………………………………………………………………………………………………
Caên cöù quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø noäi quy lao ñoäng
cuûa coâng ty ñaõ ban haønh, toâi nhaän thaáy haønh vi vi phaïm
kyû luaät cuûa toâi aùp duïng theo hình thöùc kyû luaät lao ñoäng
hoaëc boài thöôøng traùch nhieäm vaät chaát theo ñieàu
…………………………………………………………………
Toâi höùa seõ söûa chöõa nhöõng sai laàm, khuyeát ñieåm
vaø khoâng taùi phaïm.
Ngöôøi vieát töôøng trình
(kyù, ghi roõ hoï teân)
Maãusoá6: Ban haønhkeømtheoThoângtö soá19/2003/TT-BLÑTBXH ngaøy22/09/2003cuûa
Boä Lao ñoäng-
Thöôngbinhvaø xaõ hoäi
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


BIEÂN BAÛN
Xöû lyù vi phaïm kyû luaät lao ñoäng


Cuoäc hoïp xem xeùt xöû lyù vi phaïm kyû luaät lao ñoäng
ñoái vôùi oâng (baø) …………………………………………………………………baét
ñaàu luùc……… giôø……… ngaøy……… thaùng………
naêm……………………
Ñòa ñieåm taïi:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
I. Thaønh phaàn döï hoïp goàm:
1. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng hoaëc ngöôøi ñöôïc ngöôøi söû
duïng lao ñoäng uûy quyeàn.
Hoï vaø teân:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Chöùc vuï hoaëc chöùc danh:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
Theo uûy quyeàn soá:…………………………………ngaøy…………………
thaùng…………………naêm…………………………………
(neáu coù vaên baûn uûy quyeàn)
2. Ñaïi dieän Ban chaáp haønh coâng ñoaøn cô sôû.
Hoï teân:
Chöùc vuï hoaëc chöùc danh:
3. Ñöông söï:
Hoï teân:
Chöùc vuï hoaëc chöùc danh:
Ñôn vò laøm vieäc:
Coâng vieäc ñang laøm:
4. Ngöôøi baøo chöõa cho ñöông söï (neáu coù):
Hoï teân:
Chöùc vuï hoaëc chöùc danh:
Ñôn vò laøm vieäc:
5. Ngöôøi laøm chöùng (neáu coù)
Hoï teân:
Chöùc vuï hoaëc chöùc danh:
Ñôn vò laøm vieäc hoaëc nôi cö truù:
6. Ngöôøi ñöôïc ngöôøi söû duïng lao ñoäng môøi tham döï:
Hoï teân:
Chöùc vuï hoaëc chöùc danh:
Ñôn vò laøm vieäc:
II. Noäi dung:
1. Ñöông söï trình baøy baûn töôøng trình dieãn bieán söï vieäc
(caàn ghi roõ caùc noäi dung) nhö: haønh vi vi phaïm, möùc ñoä vi
phaïm, nguyeân nhaân, hình thöùc kyû luaät lao ñoäng… trong
tröôøng hôïp ñöông söï khoâng coù baûn töôøng trình thì ngöôøi
söû duïng lao ñoäng trình baøy bieân baûn söï vieäc xaûy ra hoaëc
phaùt hieän.
2. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng chöùng minh loãi cuûa ngöôøi lao
ñoäng (caàn ghi roõ moät soá noäi dung) nhö: haønh vi vi phaïm,
möùc ñoä vi phaïm, nguyeân nhaân, hình thöùc kyû luaät lao
ñoäng… Tröôøng hôïp boài thöôøng traùch nhieäm vaät chaát thì
ghi möùc ñoä thieät haïi (tính giaù trò baèng tieàn ñoàng Vieät
Nam), phöông thöùc boài thöôøng…
3. YÙ kieán cuûa ngöôøi ñaïi dieän BCH Coâng ñoaøn cô sôû,
ngöôøi baøo chöõa cho ñöông söï, ñöông söï (caàn ghi roõ ngöôøi
söû duïng lao ñoäng chöùng minh loãi ñuùng hay sai vôùi quy ñònh
cuûa phaùp luaät)
4. Keát luaän cuoái cuøng cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng.
Haønh vi vi phaïm kyû luaät lao ñoäng. Tröôøng hôïp boài
thöôøng traùch nhieäm vaät chaát: möùc ñoä thieät haïi, möùc ñoä
boài thöôøng, phöông thöùc boài thöôøng.
5. Baûo löu yù kieán cuûa caùc thaønh phaàn tham döï (neáu coù)
6. Keát thuùc cuoäc hoïp vaøo luùc
……….giôø………..ngaøy…………thaùng…………
naêm………………………
Ñöông söï Ñaïi dieän BCH Coâng ñoaøn Thuû tröôûng ñôn

(Hoaëc ngöôøi ñöôïc
uûy quyeàn)
Maãu soá 8: Ban haønh keøm theo Thoâng tö soá 19/2003/TT-BLÑTBXH ngaøy 22/09/200
Boä Lao ñoäng-Thöông binh vaø xaõ hoäi
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


BAÛN TÖÏ NHAÄN XEÙT

Kính göûi:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………

Toâi teân:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Sinh ngaøy……………………thaùng……………naêm…………………Taïi:
…………………………………………………………………………………………
Ñòa chæthöôøng truù:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Ñôn vò (Phoøng, chi nhaùnh, toå, nhoùm…):
…………………………………………………………………………………………………………
………
Chöùc danh coâng vieäc:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Trong thôøi gian thöïc hieän HÑLÑ soá:……/……………………………töø ngaøy:
…………/………/………………… ñeán ngaøy ………/………/…………………, toâi töï nhaän
xeùt quaù trình laøm vieäc cuûa mình nhö sau:
1. Neâu ñöôïc caùc hieåu bieát veà coâng ty:
- Cô caáu toå chöùc coâng ty;
- Noäi quy lao ñoäng cuûa coâng ty; caùc quy ñònh khaùc…
- Caùc quy ñònh cuûa coâng ty veà chöùc naêng nhieäm vuï coâng vieäc ñöôïc giao:
- …
2. Coâng vieäc ñöôïc giao vaø thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc giao:
- Neâu taát caû caùc coâng vieäc ñöôïc giao (neâu cuï theå)
- Vieäc ñaõ thöïc hieän ñöôïc, keát quaû thöïc hieän nhö theá naøo?
- Vieäc chöa thöïc hieän ñöôïc, neâu lyù do cuï theå.
- Tröôøng hôïp ñaõ laø nhaân vieân chính thöùc (kyù tieáp hôïp ñoàng) thì neâu roõ khen
thöôûng vaø kyû luaät trong thôøi gian coâng taùc.
- …
3. Caùc kieán nghò cuûa caù nhaân veà coâng vieäc ñöôïc giao:
-
-
-
4. Neâu nguyeän voïng cuûa caù nhaân
………………………………………, ngaøy………
thaùng………naêm……………………
(kyù vaø ghi roõ hoï teân)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản