MẪU BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Chia sẻ: tru_mua

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp xếp hạng và xét chọn nhà thầu trúng thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

PHỤ LỤC 4

UBND HUYỆN/TX/TP … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THẦU ---------------
-------
………, ngày …… tháng ….. năm 20 …


BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Căn cứ Quyết định số /2011/QĐ-UBND ngày / /2011 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số …………….. ngày …………. của UBND tỉnh về thành lập Hội
đồng xét chọn thầu chợ;

Căn cứ Phương án chuyển đổ i theo hình thức tổ chức đấu thầu kinh doanh khai thác và
quản lý chợ số ………….. ngày ………………… của UBND huyện/TX/TP đối với chợ
……………..;

Căn cứ Biên bản mở thầu ngày …………………….;

Hôm nay, vào lúc ….. giờ … ngày … tháng ….. năm 20 …, t ại ………………., Hội
đồng xét chọn thầu chợ tiến hành đánh giá, xếp hạng, xét chọn nhà thầu có đủ điều kiện
và năng lực thực hiện việc kinh doanh khai thác và quản lý chợ ……………………

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng xét chọn thầu

1. …………………….. – Chủ tịch Hội đồng – Phòng TC - KH.

2. ……………………. – Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng phòng Kinh tế

3. Các Ủy viên Hội đồng:

Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Phòng Quản lý đô thị

Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Phòng TN-MT

Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Phòng Tư pháp

Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Chi cục thuế
Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Đại diện UBND P .............

Ông/Bà: ………………………….. Trưởng Ban quản lý chợ .....................................

Thư ký: Ông/Bà: ......................................................................................................

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đánh giá mức độ đầy đủ của bộ hồ sơ dự thầu (các nhà thầu có nộp đầy đủ các loại
giấy tờ theo yêu cầu của bộ hồ sơ dự thầu – Điều 18 của Quyết định số /2011/QĐ-
UBND)

CÓ, KHÔNG
Kế hoạch bảo Bảng thuyết
NHÀ THẦU
STT Phương án về
quản, duy tu, minh giá dự
tổ chức quản lý
sửa chữa thầu
1. Năng lực, kinh nghiệm và phương án quản lý (20 điểm)

ĐIỂM
NHÀ THẦU
STT Phương án
Năng lực Kinh nghiệm
quản lý
2. Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa (40 điểm)

NHÀ THẦU ĐIỂM
STT
3. Giá dự thầu (40 điểm)

NHÀ THẦU ĐIỂM
STT
KẾT QUẢ XẾP HẠNG:

NHÀ THẦU TỔNG ĐIỂM
STT
Qua kết quả xếp hạng, Hội đồng xét chọn thầu xét chọn nhà thầu …………………..
trúng thầu.

Cuộc họp xét chọn thầu kết thúc lúc …… giờ ….. cùng ngày, biên bản được đọc lại cho
tất cả các thành viên của Hội đồng xét chọn thầu cùng nghe và ký tên.
HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản