MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

Chia sẻ: suatuoi_tiettrung

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm kê tài sản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

TÊN CƠ QUAN CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
QUẢN NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐOÀN THANH TRA
------- ---------------


…………….., ngày … tháng … năm ……
Số: ……../BB-ĐTT
BIÊN BẢN

Kiểm kê tài sản

Căn cứ Quyết định số…ngày…..tháng….năm…..của…….. về việc kiểm kê tài sản.

Hôm nay, hồi…….giờ…….., ngày……..tháng…….năm………………

Tại...............................................................................................................................
............

Chúng tôi gồm:

Đại diện Đoàn thanh tra:

Chức
1. Ông (bà)....................................................
vụ..............................................................

Chức
2. Ông (bà)....................................................
vụ..............................................................

Đại diện tổ chức, cá nhân có tài sản bị kiểm kê:
Chức
1. Ông (bà)....................................................
vụ..............................................................

Đ ịa
-
chỉ:..............................................................................................................................
....

- Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi
cấp.................................

Chức
2. Ông (bà)....................................................
vụ..............................................................

Đ ịa
-
chỉ:..............................................................................................................................
....

- Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi
cấp.................................

Với sự chứng kiến của:

Chức
Ông (bà)........................................................
vụ..............................................................

Đ ịa
-
chỉ:..............................................................................................................................
....

- Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi
cấp.................................
T iế n kiểm s ản
hành kê tài
gồm:..................................................................................................

....................................................................................................................................
...........

(Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng tài sản).

Việc kiểm kê kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …………

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không
có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành hai bản mỗi bên giữ một bản./.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản