MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
390
lượt xem
27
download

MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm kê tài sản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

  1. TÊN CƠ QUAN CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẢN NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐOÀN THANH TRA ------- --------------- …………….., ngày … tháng … năm …… Số: ……../BB-ĐTT BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản Căn cứ Quyết định số…ngày…..tháng….năm…..của…….. về việc kiểm kê tài sản. Hôm nay, hồi…….giờ…….., ngày……..tháng…….năm……………… Tại............................................................................................................................... ............ Chúng tôi gồm: Đại diện Đoàn thanh tra: Chức 1. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Chức 2. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Đại diện tổ chức, cá nhân có tài sản bị kiểm kê:
  2. Chức 1. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Đ ịa - chỉ:.............................................................................................................................. .... - Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi cấp................................. Chức 2. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Đ ịa - chỉ:.............................................................................................................................. .... - Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi cấp................................. Với sự chứng kiến của: Chức Ông (bà)........................................................ vụ.............................................................. Đ ịa - chỉ:.............................................................................................................................. .... - Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi cấp.................................
  3. T iế n kiểm s ản hành kê tài gồm:.................................................................................................. .................................................................................................................................... ........... (Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng tài sản). Việc kiểm kê kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ………… Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản. Biên bản được lập thành hai bản mỗi bên giữ một bản./. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản