MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Chia sẻ: Thai Hau Tu Hy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
9
download

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

  1. Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN Hôm nay, ngày ....... tháng. ..... năm ...………, hồi …... giờ ...................................... Tại: …………………................................................................................................... Chúng tôi gồm: 1)..............................................., chức vụ: .........................., đơn vị: ........................ 2)...................…………………, chức vụ: ......................…, đơn vị: ............................ 3)...................…………………, chức vụ: .........................., đơn vị: ........................... Tiến hành kiểm tra việc khai thác lâm sản của: ......................................................... Địa chỉ:………………………………………………, nghề nghiệp:…………………....... CMND số: .............................; ngày cấp ........................., nơi cấp ........................... Nội dung kiểm tra: 1) Kiểm tra hồ sơ khai thác.....................................................…................................. ................................................................…................................................................. ................................................................…................................................................. 2) Kiểm tra hiện trường khai thác................................................................................ ................................................................…................................................................. ................................................................…................................................................. 3) Kiểm tra lâm sản sau khai thác................................................................................ ................................................................….................................................................
  2. ................................................................…................................................................. Kết luận sau kiểm tra: ................................................................…................................................................. ................................................................…................................................................. Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản. Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/ tổ chức được kiểm tra một bản./. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA KIỂM TRA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản