MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Chia sẻ: depart

Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số
01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ----------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Hôm nay, ngày ....... tháng. ..... năm ...………, hồi …... giờ ......................................

Tại: …………………...................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1)..............................................., chức vụ: .........................., đơn vị: ........................

2)...................…………………, chức vụ: ......................…, đơn vị: ............................

3)...................…………………, chức vụ: .........................., đơn vị: ...........................

Tiến hành kiểm tra việc khai thác lâm sản của: .........................................................

Địa chỉ:………………………………………………, nghề nghiệp:………………….......

CMND số: .............................; ngày cấp ........................., nơi cấp ...........................

Nội dung kiểm tra:

1) Kiểm tra hồ sơ khai thác.....................................................….................................

................................................................….................................................................

................................................................….................................................................

2) Kiểm tra hiện trường khai thác................................................................................

................................................................….................................................................

................................................................….................................................................

3) Kiểm tra lâm sản sau khai thác................................................................................

................................................................….................................................................
................................................................….................................................................

Kết luận sau kiểm tra:

................................................................….................................................................

................................................................….................................................................

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và
ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/ tổ chức được kiểm tra một bản./.


CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA
KIỂM TRA
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản