MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu BB2

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Mẫu BB2

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ............./BB-HC2
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm....................

Tại..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/.........................................Chứcvụ:...........................Đơn vị.......................................

2/..............................................Chức vụ:...........................Đơn vị......................................

Đã làm việc với:

1/Ông (bà):.............................Năm sinh.......................Quốc tịch...............................
Nghề nghiệp...............................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:...........Ngày cấp......................Nơi cấp.......................................

2/ Ông (bà):.............................Năm sinh.......................Quốc tịch...............................

Nghề nghiệp.....................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:....................Ngày cấp.......................Nơi cấp......................
Nội dung làm việc:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi …….giờ……...ngày……tháng……….năm……….......

Biên bản được lập thành......bản; mỗi bản gồm.........tờ; có nội dung và giá trị như
nhau. Đã giao cho....................................................................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký
vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (1):

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
(1)
Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và
ghi rõ họ tên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản